Proces zdravstvene nege in varna zdravstvena obravnava
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 6
Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminar: 20
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  50
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Sanela Pivač
doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Letnik: 1. letnik
 
Diagnostično terapevtski program 

Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Saša Kadivec
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Saša Kadivec
 • Katja Adamič (strokovnjak iz prakse)
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • zna pristopiti k bolniku z notranjo boleznijo;
 • spozna glavne znake in simptome posameznih notranjih bolezni;
 • zna oceniti resnost bolnikovega stanja (bolezni) in oceniti ogroženost;
 • pozna osnove pregleda bolnika;
 • pozna vitalne funkcije človeškega telesa in nadzor le-teh;
 • pozna osnovne diagnostične algoritme;
 • obvlada jemanje anamneze in heteroanamneze;
 • pozna postopke nege in dela z bolnikom po transplantaciji organa;
 • pridobi in poglobi nova znanja s področja diagnostično terapevtskega programa ter razvija potrebne spretnosti za izvajanje zdravstvene nege;
 • zna povezovati teoretična znanja s prakso in pri tem razvijati kritičnost, samostojnost, inovativnost;  

Znanje in razumevanje:
 • samostojno delo pri negi internističnega bolnika in poznavanje posebnosti določenih bolezni za zdravstveno nego;
 • poznavanje vseh elementov anamneze in kliničnega pregleda bolnika;
 • usposobljenost za pravilno ravnanje z bolnikom glede na notranjo bolezen, ki jo ima;
 • praktično delo pri oceni bolečine in splošnega izgleda bolnika;
 • navezovanje znanja propedevtike s poglavji interne medicine;
 • razumevanje poteka bolezni in spremljajočega zdravstvenega stanja bolnikov;
Obvezna literatura:
 • Zapiski predavanj
 • Kocjančič, A., Mravlje, F. & Štajer, D., 2005. Interna medicina. Ljubljana: Littera Picta.
 • Kocijančič, A., 2000. Klinična preiskava. Ljubljana: Littera Picta.
 • Ivanuša, A. & Železnik, D., 2008. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede.
 • S. Pivač, S. Kalender Smajlović, A. Černoga, K. Skinder Savić, S. Hvalič Touzery, B. Skela Savič, M. Klančnik Gruden & I. Buček Hajdarević, eds. Izbrane intervencije zdravstvene nege - teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege: visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego.
Priporočljiva literatura:
 • Robida, A., Yazbeck, A.M., Kociper, B., Mate, T. & Marušič, D., 2006. Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, pp. 46-53.
 • Kadivec, S., 2007. Ali potrebujemo v slovenskem prostoru ¨Case managerja¨ - študija primera. In: Zdravstvena obravnava bolnika z obstruktivno boleznijo pljuč in alergijo, zbornik predavanj Golniškega simpozija, Bled, 3. - 4. oktober 2007. Golnik: Bolnišnica KOPA.
 • Kadivec, S., 2015. Partnersko vodenje bolnika s KOPB ali astmo. In: Modul: astma, KOPB, alergijski rinitis. Program za medicinske sestre v referenčnih ambulantah, Golnik, 16.-19. marec 2015. Golnik: Klinika Golnik.
 • Bratkovič, M., 2015. Zdravstvena vzgoja bolnika s KOPB. In: Modul: astma, KOPB, alergijski rinitis. Program za medicinske sestre v referenčnih ambulantah, Golnik, 16.-19. marec 2015. Golnik: Klinika Golnik.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)