Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 4
Kontaktne ure predavanja: 45
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Letnik: 1. letnik
 
Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo 

Kontaktne ure predavanja: 45
Kontaktne ure seminar:  15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Izvajalci predmeta: doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
dr. Zdenka Tičar, predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
ETIKA IN FILOZOFIJA ZDRAVSTVENE NEGE
 • Študent  pridobi kompetence s področja kulture etike in vrednot v zdravstveni negi:
 • pridobi znanja in spretnosti za  uveljavljanje in spoštovanje človekovih pravic
 • spozna značilnosti etike in filozofije zdravstvene nege  skozi zgodovinski razvoj;
 • pridobi znanje za razumevanje filozofije zdravstvene nege;
 • spozna temeljne discipline etike;
 • spozna temelje etičnega ravnanja, vrednote in stališča;
 • spozna teorijo etike, etične koncepte, modele, metode, načela;
 • spozna kodekse in deklaracije o etiki in njihovo implementacijo v prakso;
 • pridobi znanje za uporabo etičnih konceptov v praksi zdravstvene nege;
 • spozna razliko med tradicionalnim in modernim pristopom v etiki;
 • spozna sprejemanje etičnih odločitev in etične dileme;
 • nauči se prepoznavanja profesionalnih vrednot in moralnih vrednot v timu;
 • osvoji znanje o modelih etičnega odločanja za ocenjevanje in reševanje etičnih dilem v klinični praksi;
 • spozna in razume koncepte etike skrbi;
 • osvoji standarde profesionalnega vedenja, Kodeksa etike in uporabo deklaracij, konvencij;
 • spozna sodobne trende v etiki in etiki zdravstvene nege.

ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA
 • spozna osnovne principe delovanja pravnega sistema;
 • seznani se s pravicami in obveznostmi, ki jih ima  zdravstveno osebje pri preventivni dejavnosti, negi in pri zdravljenju;
 • seznani se s pojmi strokovna napaka, opustitev, samovoljnim posegom in malomarnostjo;
 • spozna temeljne pojme kazenskega prava, tipična kazniva dejanja s področja zdravstva ter z vprašanji kazenske odgovornosti, temeljnimi pojmi kazenskega postopka in kazenskimi sankcijami;
 • seznani se s splošnimi pojmi civilne odgovornosti, razlogi odgovornosti, s sodno prakso civilne odgovornosti na področju zdravstva, konkurenco odgovornosti, in temeljnimi vprašanji civilnega postopka ter sankcijami;
 • pridobi znanje o temeljnih pojmih delavnega prava, načinih nastanka in prenehanja delovnega razmerja o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja, odgovornosti iz delovnega razmerja, varstvu pravic ter značilnosti  urejanja delovnih razmerij na področju zdravstva;
 • pridobi znanja o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
 • pridobi znanja o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
 • pridobi znanja o sistemu socialnega varstva;
 • seznani se z upravnimi postopki uveljavljanja pravic iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter socialnega varstva ter sodnega varstva teh pravic.
Obvezna literatura:
 • Davis, A.J., Tschudin, V. & De Raeve, L, eds., 2006. Essentials od Teaching and Learning in Nursing Ethics. Edinburgh [etc.]: Churchill Livingstone Elsevier.
 • Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije (SZIZBNS), 2017. Kodeks etike zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi. [online] Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4348 [Accessed 6  September 2021].
 • Šmitek, J., 2004. Uporabnost teorij etike v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 38(3), pp. 205-210.
 • Šmitek, J., 2004. Etika v praksi – izločanje in vstavljanje urinskih katetrov. Obzornik zdravstvene nege, 38(4), pp. 319-324.
 • Šmitek, J., 2006. Pomen človekovega dostojanstva v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 40(1), pp. 23-36.
 • Tschudin, V., ed., 2003. Approaches to Ethics. Edinburgh [etc.]: Butterworth-Heinemann.
 • Tschudin, V., 2004. Etika v zdravstveni negi: razmerja skrbi. Ljubljana: Educy.
 • Ule, M., 2009. Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Zgaga, A. & Pahor, M., 2004. Umiranje v očeh študentov zdravstvene nege. Obzornik zdravstvene nege, 38(4), pp. 325-332.
 • Interno učno gradivo-prosojnice predavanj
 • Dodatno gradivo po navodilu predavateljev.
Izbrana poglavja iz zdravstvene zakonodaje:
 • Tičar, Z., 2019. Zdravstvena zakonodaja: etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo: skripta za študijski program Zdravstvena nega (VS). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin.
 • Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2008. Kaj vam prinaša Zakon o pacientovih pravicah? Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.
 • Ustava Republike Slovenije. Uradni list Republike Slovenije, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a.
 • Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja. Uradni list Republike Slovenije, št. 56/15.
 • Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje. Uradni list Republike Slovenije, št. 61/07 in 56/15 – ZPPDČT.
 • Zakon o duševnem zdravju. Uradni list Republike Slovenije, št. 77/08, 46/15 – odl. US in 44/19 – odl. US.
 • Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih. Uradni list Republike Slovenije, št. 101/99, 70/00, 7/02, 67/02.
 • Zakon o zdravilih. Uradni list Republike Slovenije, št. 17/14 in 66/19.
 • Zakon o preskrbi s krvjo. Uradni list Republike Slovenije, št. 104/06.
 • Zakon o lekarniški dejavnosti. Uradni list Republike Slovenije, št. 85/16, 77/17 in 73/19.
 • Zakon o nalezljivih boleznih. Uradni list Republike Slovenije, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21.
 • Zakon o zdravniški službi. Uradni list Republike Slovenije, 72/06 - uradno prečiščeno besedilo,  15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19.
 • Zakon o pacientovih pravicah. Uradni list Republike Slovenije, št. 15/08. (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20).
 • Zakon o zavodih. Uradni list Republike Slovenije, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP .
 • Zakon o delovnih razmerjih. Uradni list Republike Slovenije, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A.
 • Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Uradni list Socialistične republike Slovenije, št. 11/77, 42/86 in Uradni list Republike Slovenije, št. 70/00 – ZZNPOB.
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Uradni list Republike Slovenije, št. 43/11..
 • Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Uradni list Republike Slovenije, št.  65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ.
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti. Uradni list Republike Slovenije, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ.
 • Zakon o zdravstveni inšpekciji. Uradni list Republike Slovenije, št. 59/06 - uradno prečiščeno besedilo in 40/14 – ZIN-B.
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Uradni list Republike Slovenije, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21.
 • Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Uradni list Republike Slovenije, št.79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US in 61/21.
 • Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Uradni list Republike Slovenije, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20 in 88/21.
 • Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi. Uradni list Republike Slovenije, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17, 80/18, 160/20 in 88/21.
 • Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne varnosti. Uradni list Republike Slovenije, št. 60/08, 106/15, 46/17 in 80/18.
 • Druga priporočena literatura / Recommended references:
Priporočljiva literatura:
 • Fry, S.T. & Johnstone, M.J., 2002. Ethics in Nursing Practice, a guide to ethical decision making. 2nd ed. Oxford, Malden: Blackwell, Science.
 • Research ethics, RCN guidance for nurses, 2004. London: Royal College of Nursing.
 • Schwartz, L., Preece, P.E. & Hendry, R.A., 2002. Medical Ethics. Edinburgh, New York: WB Saunders.
 • Tschudin, V., ed., 2003. Approaches to Ethics. Edinburgh [etc.]: Butterworth-Heinemann.
 • Avbelj, M., ur., 2019. Komentar Ustave Republike Slovenije. Ljubljana: Nova univerza.

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)