Biokemija, biofizika in farmakologija
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 4
Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 20
Kontaktne ure klinične prakse:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
doc. dr. Alenka Kovačič
Letnik: 1. letnik
 
Farmakologija, varno ravnanje z zdravili in predpisovanje zdravil


Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  10
Kontaktne ure klinične prakse:  
Nosilec predmeta:

doc. dr. Alenka Kovačič

Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Alenka Kovačič
 • Anita Strmljan, asist.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

 • prepoznavanje delovanja zdravil glede na farmakodinamiko in farmakokinetiko
 • povezovanje delovanja zdravil z indikacijami in potrebnimi načini spremljanja učinkovitosti zdravljenja
 • obvladovanje dokumentacije in administrativnih postopkov pri ravnanju z zdravili (shranjevanje - običajna zdravila/nadzorovana zdravila/zdravila v hladni verigi, predpisovanje, priprava in aplikacija zdravil)
 • prepoznavanje neželenih učinkov zdravil in prijavljanje v sistem farmakovigilance
 • prepoznavanje možnosti medsebojnega učinkovanja zdravil, medicinskih pripomočkov in hrane
 • prepoznavanje dejavnikov, ki spreminjajo delovanje zdravil (škodljive navade, interakcije, način shranjevanja, način priprave in aplikacije zdravil)
 • prepoznavanje kontraindikacij za uporabo zdravil in medicinskih pripomočkov
 • poznavanje anatomsko terapevtske kemijske klasifikacije zdravil
 • poznavanje načina priprave, odmerjanja, dajanja, spremljanja učinkov in nadzora nad zdravili
 • prepoznavanje vplivov na delovanje zdravil pri posameznem pacientu
 • poznavanje pravilnih načinov priprave zdravil in potrebnih medicinskih pripomočkov za varno in učinkovito aplikacijo zdravil
 • poznavanje načel pravilnega predpisovanja in dajanja zdravil (indikacija, uporaba, avtorizacija)
 • poznavanje zakonskih določil pri predpisovanju in dajanju zdravil


Znanje in razumevanje:

 • razumevanje osnov farmakologije, razumevanje vpliva zdravil na fiziološke in patofiziološke procese;
 • pridobivanje pregleda nad osnovnimi farmakološkimi skupinami zdravil in njihovim mehanizmom delovanja;
 • sposobnost predvidevanja in prepoznavanja neželenih učinkov, kontraindikacij in posebnih opozoril na osnovi poznavanja principov delovanja zdravil;
 • prepoznavanje vplivov na delovanje zdravil pri posameznem pacientu.  
 • Poznavanje regulative pri shranjevanju, predpisovanju in dajanju zdravil ter na področju farmakovigilance.
   
Obvezna literatura:
 • Kladnik Jenuš, B., 2006. Farmakologija: učbenik za študente visoke zdravstvene šole. Maribor: Visoka zdravstvena šola.
 • Čufar, A., 2009. Farmakologija: navodila za klinično prakso pri diagnostično terapevtskem programu: za študente študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.
Priporočljiva literatura:
 • Galbraith, A., Bullock, S., Manias, E., Richards, A. & Hunt, B., 1999. Fundamentals ofpharmacology, A text for nurses and health professionals. Singapore: Addison Wesley Longman Limited.
 • Clayton, B.D., Stock, Y.N. & Harron, R.D., 2004. Basic Pharmacology for nurses. 13th ed. Missouri: Mosby, Inc.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na kabinetnih vajah
Metode ocenjevanja:
 • kolokvij,
 • pisni izpit (100% ocene)