Anatomija, patologija, fiziologija
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 5
Kontaktne ure predavanja: 75
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 20
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Izidor Kern, višji predavatelj
Letnik: 1. letnik
 
Fiziologija

Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  10
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Rok Accetto
Izvajalci predmeta:
 • izr. prof. dr. Rok Accetto
 • Polona Potočnik, asist.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

 • seznanitev in samostojna uporaba standardnih merilnih inštrumentov za merjenje fizioloških parametrov,
 • razumevanje in kritična presojan izmerjenih vrednosti,
 • pravilen pristop k preiskovancu sodelovanje v strokovnih diskusijah. 
   

Znanje in razumevanje:

 • poznavanje osnovnih funkcij zdravega človeškega organizma,
 • razumevanje medsebojne interakcije med posameznimi organi,
 • razumevanje regulacije v človeškem telesu,
 • poznavanje vrednosti osnovnih merljivih fizioloških parametrov,
 • ugotavljanje odstopanj fizioloških vrednosti od normalnih.
Obvezna literatura:
 • Waugh, A. & Grant, A., 2006. Ross and Wilson anatomy and physiology in health and illness. 10th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone.
 • Potočnik, N., 2010. Vaje iz fiziologije: za študente programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.
 • Štiblar Martinčič, D., Cor, A., Cvetko, E. & Marš, T., 2007. Anatomija, histologija in fiziologija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
 • Dolinar, M., Cunk Manić, V. & Tarman Šmit, I.,  2015. Anatomija in fiziologija človeka. Podsmreka: Pipinova knjiga.
 • Kindlen, S.  Peattie, P.I., 2003. Physiology for health care and nursing. 2nd ed. Edinburgh: Churcill Livingstone. 
Priporočljiva literatura:


 • Fox, S.I., 2015. Human Physiology. 14th ed. Boston: McGraw-Hill Higher Education.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 50 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kabinetnih vajah
Metode ocenjevanja:
 • pisni in ustni izpit (100% ocene)