Javno zdravje in osnove promocije zdravja
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 4
Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar: 20
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Maja Sočan
Letnik: 1. letnik
 
Javno zdravje in osnove promocije zdravja


Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar: 20
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Maja Sočan
Izvajalci predmeta:
 • izr. prof. dr. Maja Sočan
 • mag. Marjetka Hovnik Keršmanc, višja predavateljica
 • Alenka Hafner, višja predavateljica
 • Mateja Bahun, višja predavateljica
 • Pia Vračko, višja predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

 • spozna osnovne koncepte in funkcije javnega zdravja;
 • spozna okoljske in socio-ekonomske dejavnike, ki vplivajo na zdravje;
 • spozna kazalnike zdravstvenega stanja, vire podatkov, zdravje prebivalcev v Sloveniji;
 • spozna ključne javno zdravstvene izzive; - spozna pristope za obvladovanje javno zdravstvenih izzivov v populaciji;
 • spozna različne sisteme, organizacijske modele in ekonomiko zdravstvenega varstva s poudarkom na sistemu zdravstvenega varstva v Sloveniji;
 • pridobi osnovno znanje o sistemih zdravstvenega zavarovanja. 


Znanje in razumevanje:

 • poznavanje temeljev javnega zdravja;
 • sposobnost razumeti ključne determinante zdravja;
 • prepoznavanje ključnih javno zdravstvenih izzivov in groženj zdravju;
 • poznavanje pristopov za varovanje, ohranjanje in krepitev zdravja prebivalcev, posebej v ranljivih  skupinah prebivalstva in skupinah z večjim tveganjem;
 • poznavanje sistema, organizacije in ekonomike zdravstvenega varstva.
   
Obvezna literatura:
 • Socan, M., 2013. Javno zdravje: visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego.
 • Zorko, M., Hočevar, T., Tančič Grum, A., Kerstin Petrič, V., Radoš Krnel, S., Lovrečič, M., Lovrečič, B., Dernovšek M.Z., Hovnik-Keršmanc, M. & Ivanuša, M., eds, 2014. Alkohol v Sloveniji. trendi v načinu pitja, zdravstvene posledice škodljivega pitja, mnenja akterjev in predlogi ukrepov za učinkovitejšo alkoholno politiko. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Available at:  http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/alkohol_v_sloveniji_0.pdf
 • Bajt, M., Gabrijelčič Blenkuš, M., Jeriček Klanšček, H., Kovše, K., Kofol Bric, T., Pribakovič Brinovec, R., Roškar, S., Tomšič, S., Štokelj, R., Zorko, M., eds., 2009. Duševno zdravje v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Available at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/dusevno_zdravje_publikacija.pdf
 • Koprivnikar, H., Gabrijelčič Blenkuš, M. & Drev, A., 2012. Vsevladni pristop za zdravje in blaginjo prebivalcev in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Available at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/vsevladni_pristop_za_zdravje_in_blaginjo_prebivalcev.pdf
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost seminarju
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)