Prehrana in dietetika
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Rok Poličnik, višji predavatelj
Letnik: 1. letnik
 
Prehrana in dietetika


Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Rok Poličinik, višji predavatelj 
Izvajalci predmeta:
Rok Poličnik, višji predavatelj 
Andreja Širca Čampa, višja predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:
 

 • Pri študentu razviti sposobnosti, ki ga bodo navajali na samostojno, strokovno delovanje z dokazi podprtimi intervencijami:
 • omogočiti študentom, da razvijejo znanja in spretnosti v prehranski znanosti, dietetiki in klinični prehrani ter na področju vedenjskih ved, ki tvorijo osnovo za certifikacijo dietetikov in za delo v zdravstvu,
 • spoznati prehrano bolnika oziroma razlike med prehrano zdravega in bolnega človeka,
 • spoznati oceno stanja prehranjenosti in načine prehrane bolnika ter metode za predpisovanje diet,
 • seznaniti se z  živili za posebne prehranske namene in dietnimi jedilniki za posamezne bolezni,
 • pridobiti  znanje strokovne terminologije o medicinski dietetiki,
 • razviti sposobnost za prepoznavanje, kritično analiziranje in izboljšanje prehranjevalnih navad oziroma uvedbo dietne prehrane in z njimi povezane težave v načinu prehranjevanja posameznika in v družbi,
 • razviti sposobnost za samostojno delo in predlagati izboljšave v zvezi z vidiki načrtovanja prehrane, priprave obrokov, živilske tehnologije, kulture, sociale, psihologije prehrane, okolja in gospodarstva,
 • razviti sposobnosti, ki temelji na fizioloških in kliničnih podlagah, raziskovanju, spremljanju in dokumentiranju,
 • osvojiti prehransko terapijo za različne bolezni in tudi v okviru preventivnega zdravstvenega varstva, ki temelji na raziskavah in dokazanimi izkušnjami,
 • sposobnost ustvarjanja dobrih odnosov z pacienti in njihovimi svojci ter razumevanja mehanizmov, ki vplivajo na naše vedenje in naše želje po spremembah.


Znanje in razumevanje:
Študent bo ob zaključku tega predmeta sposoben izdelati celostni pristop zdravega prehranjevanja za različne ciljne skupine, obvlada pa tudi dietni režim.
 

Obvezna literatura:
 • Hlastan Ribič, C., 2009. Zdrava prehrana: Skripta za študente medicine, 2009.
 • Ministrstvo za zdravje, 2008. Priporočila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.
 • Mahan, K., Escott-Stump, S., Raymond, J.L., 2012. Krause's Food and the Nutrition Care Process. 13th ed. St. Louis: Saunders Company.
 • Whitney, E.N., Cataldo, C.B. & Rolfes, S.R., 2006. Understanding normal and clinical nutrition. 7th ed. Belmont: Eest/Wadsworth.
 • Sobotka, L., 2004. Basics in clinical nutrition. 3rd ed. Praga: Galen.
Priporočljiva literatura:
 • Ministrstvo za zdravje, 2004. Referenčne vrednosti za vnos hranil. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80% ocene)
 • seminarska naloga (20% ocene)