Zdravstvena nega - izbirno klinično usposabljanje
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 7
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 210
Nosilec predmeta: doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Letnik: 1. letnik
 
Zdravstvena nega - izbirno klinično usposabljanje
 
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  210
Nosilec predmeta: doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Izvajalci predmeta: doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
doc. dr. Sanela Pivač
Marta Smodiš, višja predavateljica
Mateja Bahun, višja predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

 • pridobi in izpopolni teoretično znanje, ki ga je pridobil tekom študijskega leta in spozna praktično vsebino dela v zdravstveni negi;  
 • spozna timsko delo in multidisciplinarni pristop;
 • razvija kulturo, moralno etični odnos, vrednote in odgovornost do pacientov, zdravstvenih delavcev in do stroke zdravstvene nege;
 • spodbuja promocijo zdravja, preventivo, usmerjanje in poučevanje v skladu z razvojem zdravstvene nege pri različnih obolenjih in poškodbah;
 • razvija sposobnosti za celovito komunikacijo in učinkoviti timsko delo;
 • razvija znanja in veščine za implementacijo znanstvenih izsledkov v prakso podprto z dokazi;
 • ugotavlja potrebe po zdravstveni negi in določa negovalne diagnoze (načrtuje zdravstveno nego, izvaja intervencije zdravstvene nege, vrednoti in ocenjuje kakovost).
   
Znanje in razumevanje:
 • prepoznava biološke, socialne, psihološke in okoljske dejavnike tveganja, ki bi lahko vplivali na zdravje ljudi;
 • pridobiva znanje na področju načrtovanja zdravstvene nege;
 • pridobiva znanje in veščine na področju implementacije zdravstvene nege po meri pacienta;
 • zagotavlja kakovostno zdravstveno nego pacientom skozi vsa življenjska obdobja;
 • upošteva protokole modelov kakovosti in pozna ocenjevalne mehanizme in postopke za nenehno izboljševanje kakovosti zdravstvene nege;
 • identificira konceptualni okvir za zdravstveno nego in njene najpomembnejše teoretične modele;
 • izkazuje etično, pravno in humanistično ravnanje pri vseh postopkih izvajanja zdravstvene nege;
 • zagotavlja pravico do zasebnosti ob spoštovanju zaupnosti informacij, ki se nanašajo na izvajanje zdravstvene nege;
 • uporaba IT sistemov, ki so na voljo v zdravstvenih sistemih;
 • jasno komuniciranje, izkazovanje spoštovanja, predanost timskemu delu.
   
Obvezna literatura:
 • sklic na učni načrt Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege in e - zdravstvena nega,
 • sklic na učni načrt  Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi
 • sklic na učni načrt Proces zdravstvene nege, varne zdravstvene obravnave in dokumentiranja v zdravstveni negi.
   
Priporočljiva literatura:
 • Ramšak Pajk, J., 2015. Teoretični modeli in refleksivna praksa kot izziv kakovostni zdravstveni negi. In: S. Pivač, B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery & S. Kalender Smajlović, eds. 9. šola za klinične mentorje, Teorije in modeli zdravstvene nege: Kako jih uporabiti na kliničnih problemih? Jesenice, 17. 9. 2015. Jesneice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice, pp. 26-31.
 • Literatura podana s strani kliničnih mentorjev/mentorjev FZAB.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. zn.;
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo;
 • študent lahko obvezno in izbirno klinično usposabljanje opravlja na specialnih področjih, v okviru predmetov Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege in e - zdravstvena nega, Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi in Proces zdravstvene nege, varne zdravstvene obravnave in dokumentiranja v zdravstveni negi po uspešno opravljenih obveznostih predmetnikov;
 • študent mora upoštevati interne pravne akte Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) za izvajanje obveznega in izbirnega kliničnega usposabljanja.
Metode ocenjevanja: Numerično ocenjevanje obveznega in izbirnega kliničnega usposabljanja (področje ocenjevanja: profesionalno vedenje, komunikacija, sodelovanje, izvajanje intervencij zdravstvene nege, dokumentiranje zdravstvene nege v učni bazi, individualno delo študentov, zdravstveno svetovanje).

Študent pridobi  ETCS, če v celoti opravi program, predpisane obveznosti obveznega in izbirnega kliničnega usposabljanja in je pozitivno ocenjen.
Uspešno opravljen predmet je pogoj za napredovanje v višji letnik študija.