Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege in E-zdravstvena nega
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 6
Kontaktne ure predavanja: 60
Kontaktne ure seminar: 40
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica
red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
Letnik: 1. letnik
 
Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege in E-zdravstvena nega 

Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar: 30
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure klinične prakse:  
Nosilec predmeta:

mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica 
 

Izvajalci predmeta:
 • mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica
 • Mateja Bahun, višja predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • Prepoznavanje konceptualnega okvira za zdravstveno nego od tradicionalne do sodobne zdravstvene nege.
 • Poznavanje konceptov, ki usmerjajo fenomene discipline v zdravstveni negi.
 • Identificiranje najpomembnejših teoretičnih modelov v zdravstveni negi ter prepoznavanje in uporaba ključnih teorij v zdravstveni negi.
 • Sprejemanje odgovornosti za lastno profesionalno delovanje, prepoznavanje omejitev pri obsegu lastne prakse in kompetenc.
 • Razumevanje odgovornosti za vseživljenjsko učenje in kontinuirano strokovno izpopolnjevanje kot pomembnega za razvoj znanosti zdravstvene nege.
 • Spozna pojem e-zdravje in e- zdravstvena nega, ter se seznani z Bolnišnično informacijskimi sistemi, ki so razpoložljivi v Sloveniji in v tujini.
 • Uporaba IT sistemov, ki so na voljo v njihovem informacijski sistemi zdravstvenem sistemu. v zdravstveni negi.
 • Uvajanje tehnologij, informacijskih in komunikacijskih Interdisciplinarno in sistemov v zdravstveno nego. 
  
Znanje in razumevanje:
 • znali bodo predstaviti teoretične temelje razvoja zdravstvene nege kot stroke;
 • spozna teoretične modele in štiri osnovne koncepte zdravstvene nege;
 • razlikovali pojme metaparadigma, koncept, model, teorija in empirični kazalci;
 • poznali klasifikacijo modelov zdravstvene nege in iz vsake kategorije znali opisati vsaj enega;
 • kritično oceniti doprinos/prispevek modelov in teorij zdravstvene nege v prakso; 
 • znali kritično ovrednotiti na dokazih podprto prakso in refleksivno prakso kot alternativa formalnim modelom zdravstvene nege pri zagotavljanju teoretične podlage za prakso zdravstvene nege;
 • spozna značilnosti profesionalne prakse zdravstvene nege in vlogo medicinske sestre;
 • razume vlogo medicinske sestre v negovalnem in zdravstvenem timu  ter v raziskovanju, izobraževanju, politiki;
 • oblikuje strokoven, odgovoren, samozavesten in human način delovanja v odnosu do pacientov, sodelavcev in družbene skupnosti;
 • sposoben je aplicirati teoretično znanje za izvajanje zdravstvene nege ob upoštevanju individualnih potreb pacienta in specifičnosti strokovnega področja;
 • sposoben je uporabiti teoretično znanje ter holistično, individualno in problemsko obravnavati posameznika;
 • spozna pojem e-zdravje in e - zdravstvena nega;
 • seznani se z osnovnimi pojmi pri e- zdravstveni negi;
 • seznani se z standardi, ki veljajo za informacijske sisteme;
 • seznani se z obstoječimi bolnišničnimi informacijskimi sistemi v Sloveniji;
Obvezna literatura:
 • McKenna, H.P., Pajnkihar, M. & Murphy, F.A., 2014. Fundamentals of Nursing Models, Theories and Practice. 2nd ed. Oxford: Wiley Blackwell. Oxford.
 • Fawcett, J., 2005. Middle-range nursing theories are necessary for the advancement of the discipline. Aquichan, 5(1), pp. 32-43. Available at: http://redalyc.uaemex. mx/pdf/741/74150104.pdf
 • Tomey, A.M. & Alligood,  M.R., 2010. Nursing theorists and their work. Mosby: Philadelphia.
 • George, J.B., 2010. Nursing theories: the base for professional nursing practice. S.l.: Pearson.
 • Hajdinjak, G. & Meglič, R., 2012. Sodobna zdravstvena nega. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo.
 • Šmitek, J., 2001. Hierarhija znanja v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 35, pp. 163-174.
 • Ramšak Pajk, J., 2000.  Hildegard Peplau in model medosebnih odnosov. Obzornik zdravstvene nege, 34, pp. 27-31.
 • Ramšak-Pajk, J., 2013. Aktivnosti zdravstvene nege med teorijo in prakso. In: S. Pivač, S. Kalender Smajlović, A. Černoga, K. Skinder Savić, S. Hvalič Touzery, B. Skela Savič, M. Klančnik Gruden & I. Buček Hajdarević, eds. Izbrane intervencije zdravstvene nege - teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege: visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 12-22.
 • Čaušević, M., Ramšak-Pajk, J., 2014. Aplikacija adaptacijskega modela Calliste Roy pri pacientu z rakom in s kronično bolečino. Obzornik zdravstvene nege, 48, pp. 40-49.
 • Ramšak-Pajk, J., 2015. Teoretični modeli in refleksivna praksa kot izziv kakovostni zdravstveni negi. In: S. Pivač, B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery & S. Kalender Smajlović, eds. 9. šola za klinične mentorje, Jesenice, 17. september 2015. Teorije in modeli zdravstvene nege : Kako jih uporabiti na kliničnih problemih? : zbornik predavanj. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, pp. 26-31.
 • Hood, L. & Leddy, S., 2005. Leddy and Pepper's conceptual bases of professional nursing. 6th ed.. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Chin, P.L. & Kramer,  M.K., 2008. Integrated theory and knowledge development in nursing. St. Louis: Mosby Elsevier.
 • Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2010. Projekt eZdravje. Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/eZdravje/predstavitev/N_Kratka_predstavitev_projekta_za_splet_feb10.pdf
 • Delovna skupina Odbora za zdravstveno- informacijske standarde, 2009. Primerjava standardov HL/: Open EHR in priporočila za uvajanje standardov v zdravstveni informatiki v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.
 • Gašperšić, J., 2008. Quovadis, Informatika v Zdravstvu? Informatica Medica Slovenica, 13(2), pp. 30-34.
 • Prijatelj, V. & Rajkovič, U., 2009. From e-health to integrated health care: Theory and practice. Studies in health technology and informatics, (146), pp. 74-78.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80% ocene),
 • seminarska naloga (20% ocene)