Zdravstvena nega pacientov s kroničnimi obolenji
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: mag. Erika Povšnar, predavateljica
dr. Marta Kavšek, višja predavateljica
Marjana Bernot, višja predavateljica
Letnik: 2. letnik
 
Dolgotrajna oskrba
 
Kontaktne ure predavanja: 15
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: dr. Marta Kavšek, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • dr. Marta Kavšek, višja predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 • Poznavanje načel dolgotrajne oskrbe in osebne asistence
 • Poznavanje osnovnih konceptov dolgotrajne oskrbe in osebnega pomočnika
 • Poznavanje vlog izvajalcev dolgotrajne oskrbe
 • Usvojitev teoretičnih vsebin dolgotrajne oskrbe
 • Sposobnost prenašanja teoretičnega znanja v okolja, kjer se izvaja DO

Znanje in razumevanje:
 • razumevanje pomembnosti timskega dela  za doseganje dobrih izidov v dolgotrajni oskrbi;
 • razumevanje področja dolgotrajne oskrbe in osebne asistence
 • zna komunicirati s svojci in pozna zdravstveno vzgojno delo
 • pozna spremljanje kakovosti s kazalci kakovosti.
Obvezna literatura:  
Priporočljiva literatura:
 • Ros McDonnell, L., Bogataj, D., Kavšek, M., eds. 2015. Dolgotrajna oskrba: izzivi in priložnosti: oskrbovalni in bivalni vidiki, (MEORL, serijska št. 19). Šempeter pri Gorici: Medifas, Ljubljana: Skupnost socialnih zavodov Slovenije.
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2010. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Available at:  http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/17022010_ZDOZDO.pdf
 • Bogataj, D., 2013. Vlagaj v svoj dom, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji, (MEORL, serijska št. 13). Nova Gorica: Medifas.
 • Nagode, M., Zver, E., Marn, S., Jacović, A., Dominkuš, D., 2014. Dolgotrajna oskrba - uporaba mednarodne definicije v Sloveniji.  Available at:
 • http://www.umar.gov.si/avtorski_prispevki/ Delovni zvezek št. 2/2014, let. XXIII
Zakonodaja:
 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,2006. Uradni list Republike Slovenije, št. 109.
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 2006. Uradni list Republike Slovenije, št. 72.
 • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, 2006. Uradni list Republike Slovenije, št. 110.
 • Zakon o vojnih veteranih, 2006. Uradni list Republike Slovenije, št. 59.
 • Zakon o vojnih invalidih, 1995. Uradni list Republike Slovenije, št. 63.
 • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 2010. Uradni list Republike Slovenije, št. 62.
 • Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre), 2010. Uradni list Republike Slovenije, št. 61. Dopolnila: 61/2010, 40/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 14/2013
 • Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih (ZDVDTP), Uradni list Republike Slovenije št. 41/83, 114/2006-ZUTPG, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre
 • Zakon o socialnem varstvu, Uradni list Republike Slovenije št. 23/2007 - popr., 41/2007 - popr.,114/2006 - ZUTPG, 57/12).
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoji za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 •  pisni izpit (100% ocene)