Promocija zdravja z  metodiko zdravstvene vzgoje
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Mateja Bahun, višja predavateljica
Tanja Torkar, predavateljica
Letnik: 2. letnik
 
Promocija zdravja z  metodiko zdravstvene vzgoje
 
Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Mateja Bahun, višja predavateljica
Tanja Torkar, predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Mateja Bahun, višja predavateljica
 • Tanja Torkar, predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

 • spozna promocijo zdravja, pristope in metode dela v promociji zdravja;
 • spozna povezanost med promocijo zdravja in zdravstveno vzgojo;
 • spozna  zdravstveno vzgojo kot metodo dela, njeno mesto v zdravstveni negi in sistemu zdravstva;
 • spozna  področja delovanja in različne pristope v zdravstveni vzgoji;
 • pridobi znanje o organizaciji, izvajanju in normativih obstoječih programov zdravstvene vzgoje v sistemu zdravstvenega varstva;
 • seznani se z metodiko poučevanja in učenja v zdravstveni vzgoji;
 • seznani se z osnovami didaktike, pedagogike  ter andragogike, in specialne pedagogike.
 • pozna teoretične pristope svetovanja, usmerjanja, spodbujanja in pomoči ljudem pri skrbi za ohranjanje zdravja in zdravega življenjskega sloga
 • spozna pristope za poučevanje in usmerjanje pri spreminjanju življenjskega sloga in vzorcev zdravega obnašanja;
 • se nauči  prepoznati potrebe po  zdravstveni vzgoji različnih ciljnih skupin
 • se nauči pripraviti zdravstveno vzgojni program
 • se nauči spretnosti in komunikacijskih veščin za praktično izvedbo zdravstveno vzgojnega programa. 
Obvezna literatura:
 • Hoyer, S., 2005. Pristopi in metode v zdravstveni vzgoji. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo.
Priporočljiva literatura:  Izročki predavanj
 • Brieskorn Zinke, M., 2006. Gesundheitsforderung in der Pflege. Ein Lehr und Lern und Lernbuch zur Gesundheit (Kohlhammer Pflege Wissen und Praxis). Auf. 3. Stuttgart, Berlin, Koln: Kohlhammer.
 • Hurrelmann, K., Klotz, T. & Haisch, J., 2007. Lehrbuch Pravention und Gesundheiitsforderung. Auf. 2. Bern: Huber.
 • Innstrand, S.T., ed. Health promotion - Theory and Practice. Trondheim: Research Center for Health Promotion and Resources.
 • Jank, W. & Meyer, H., 2006. Didaktični modeli. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Kiger, M.A., 2004. Teaching for health. London: Elsevier.
 • Kvas,  A., ed. Zdravstvena vzgoja - moč medicinskih sester. Ljubljana: Društvo MSBZT.
 • Mavilee, J.A. & Huerta, C.G., 2007. Health promotion in nursing. New York: Thomson Delmar Learning.
 • Marentič Požarnik, B., 2012. Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS.
 • Payne, S. & Walker, J., 2002. Psihologija v zdravstveni negi. Ljubljana: Educy.
 • Puklek Levpušček, M. & Marentič Požarnik, B., 2005. Skupinsko delo za aktiven študij. Ljubljana; center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete.
 • Ule, M., 2009. Psihologija komuiciranja in medosebnih odnosov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoji za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80 % ocene)
 • priprava in izvedba zdravstveno vzgojnega projekta (20% ocene)