Zdravstvena nega na gerontološkem področju – klinično usposabljanje
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 6
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  180
Nosilec predmeta: Mateja Bahun, višja predavateljica
Letnik: 2. letnik
 
Zdravstvena nega na gerontološkem področju – klinično usposabljanje
 
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  180
Nosilec predmeta: Mateja Bahun, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Klinični mentorji FZAB
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pridobi znanje, razumevanje in spretnosti za prenos  teoretičnega znanja v neposredno klinično okolje, se nauči praktičnega izvajanja negovalnih intervencij po procesu zdravstvene nege z dokumentiranjem;
 • spozna timsko delo in multidisciplinarni pristop in odgovornost za zagotavljanje kakovosti in varnosti zdravstvene nege;
 • razvija etične kompetence etični odnos, avtonomijo pacientov in odgovornost do pacientov,spodbuja samooskrbo in samostojnost pacientov s, preventivo, usmerjanjem in poučevanjem v skladu z razvojem zdravstvene nege pri različnih obolenjih in stanjih v starosti;
 • razvija sposobnosti za celovito komunikacijo, sprejemanje odločitev, učinkovito timsko delo;
 • razvija znanja in veščine za implementacijo znanstvenih izsledkov v prakso podprto z dokazi;
 • se nauči samostojnega ugotavljanja potreb po zdravstveni negi in postavljanja negovalnih  diagnoz.
 • pridobi spretnosti za načrtovanje in izvajanje zdravstvene nege;
 • je sposoben vrednotenja in ocenjevanja kakovosti dela;
 • je sposoben vključevanja in pomoči v nepredvidljivih, kritičnih situacijah in izrednih razmerah;
 • spoštuje zaupnost informacij, ki se nanašajo na izvajanje zdravstvene nege in zdravstvene oskrbe.
   
Znanje in razumevanje:
 • prepoznavanje bioloških socialnih, psiholoških in okoljskih dejavnikov zdrava in bolezni, ter dejavnikov tveganja, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi;
 • pridobivanje znanja na področju procesne metode  zdravstvene nege;
 • zagotavlja kakovostno zdravstveno nego pacientom skozi vsa življenjska obdobja;
 • upošteva protokole modelov kakovosti in pozna ocenjevalne mehanizme in postopke za nenehno izboljševanje kakovosti zdravstvene nege;
 • identificira konceptualni okvir za zdravstveno nego in njene najpomembnejše teoretične modele;
 • izkazuje etično, pravno in humanistično ravnanje pri vseh postopkih izvajanja zdravstvene nege;
 • zagotavlja pravico do zasebnosti ob spoštovanju zaupnosti informacij, ki se nanašajo na izvajanje zdravstvene nege;
 • uporaba IT sistemov, ki so na voljo v zdravstvenih sistemih.
Obvezna literatura:
 • Sklic na učne načrte predmetnika za 1. in 2. letnik.
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. zn.;
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo;
 • študent mora upoštevati interne pravne akte Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) za izvajanje obveznega in izbirnega kliničnega usposabljanja.
Metode ocenjevanja: Klinični mentor uporablja metodo demonstracije, diskusije in individualnega vodenja študenta.