Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 45
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Radojka Kobentar
Letnik: 2. letnik
 
Zdravstvena nega starostnika 
Kontaktne ure predavanja:  25
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure klinične prakse:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Radojka Kobentar
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Radojka Kobentar
 • dr. Vesna Čuk, viš. pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • zna zagovarjati pravice, potrebe in avtonomijo starostnikov v procesu obravnave ob upoštevanju njihovih kulturnih, verskih in osebnih prepričanj;
 • pozna zakonske podlage, poklicne etične standarde ob visoki stopnji zagotavljanja in spoštovanja varstva osebnih in občutljivih zaupnih podatkov v ZN;
 • motivira starostnika in njegove zakonite skrbnike za zdravju prijazno in terapevtsko usklajeno vedenje;
 • zna uporabiti teoretična znanja v klinični praksi na vseh ravneh zdravstvene obravnave in socialne oskrbe z ohranjanjem dostojanstva, avtonomije, kakovosti življenja in odnosov v socialnem okolju;
 • zna kritično razmišljati o problemih in sistematično pristopati k rešitvam problemov v procesu ZN;
 • samostojno ugotavlja potrebe po ZN, načrtuje in izvaja ZN starostnika z uporabo znanstveno dokazanih kliničnih znanj in izkušenj;
 • zna izvesti aktivnosti/intervencije ZN;
 • zna realno ovrednotiti in oceniti načrtovane cilje;
 • pozna načine profesionalne in terapevtske komunikacije s starostnikom, njegovimi zakonitimi skrbniki;
 • zna učinkovito komunicirati v multidisciplinarnem timu in s sodelavci v skupnosti;
 • zna samostojno pridobivati, uporabljati in izmenjevati potrebne informacije za namen ZN;
 • zna učinkovito skrbeti za varnost, kakovost in učinkovitost v ZN z interdisciplinarnim povezovanjem;
 • zna kritično ovrednotiti in implementirati znanstvene dokaze v praksi ZN;
 • zna uspešno prilagoditi načine vodenja v ZN z upoštevanjem interdisciplinarnega in multidisciplinarnega pogleda na probleme in situacije v zdravstveni obravnavi;
 • izkazuje odlično znanje in sposobnosti za izvajanje varne, kakovostne in učinkovite ZN;
 • zna uporabljati instrumente za ugotavljanje varnostnih tveganj v ZN starostnika;
 • pozna teoretične in metodološke pristope v ZN starostnikov;
 • pozna procese v ZN starostnika z upoštevanjem smernic za klinično delo.
Obvezna literatura:  
Priporočljiva literatura:
 • Ebersole, P., Hess, P., Touhy, T. & Jett, K., 2005. Gerontological nursing and healthy Aging. St. Louis: Elsevier Mosby, pp. 12-73, 84-106, 323-341.
 • Mauk, K.L., 2006. Gerontological nursing: competencies for care. Boston, Toronto, London, Singapore: ones and Bartlett Publishers, pp. 265-383.
 • Stuart, G.W. & Laraia, M.T., 2010. Principles and Practice of Psychiatric Nursing. St. Louis: Elsevier.
 • Kobentar, R. & Pregelj, P., eds., 2008. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju. Ljubljana: Rokus – Klett.
 • Lunder, U., ed., 2007. Bolezni in sindromi v starosti 1. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije.
 • Mencej, M., ed., 2008. Bolezni in sindromi v starosti 2. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije.
 • Nacionalni program socialnega varstva do leta 2013 – 2020, 2013. Uradni list Republike Slovenije, št. 39.
 • Predlog Zakona o dolgotrajni in integrirani oskrbi, 2007. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve.
 • Brown, J., Bedford, K.N. & White, J,S., 1999. Gerontological Protocols for Nurse Practitioneres. S.l.: Lippincot.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
 Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 •  pisni izpit (100% ocene)