Diplomsko delo
 
Modul: Zdravstvena nega, Temeljne vede, Družbene vede
ECTS: 5
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar: 10
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 10
Nosilec predmeta: red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
Letnik: 3. letnik
 
Diplomsko delo
 
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar: 10
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure klinične prakse: 10
Nosilec predmeta: red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Sanela Pivač
 • doc. dr. Branko Bregar
 • izr. prof. dr. Mirna Macur
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • se seznani s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora diplomskega dela,
 • se seznani s postopkom priprave diplomskega dela od prijave dispozicije teme, preko izvedbe raziskave ter izdelave diplomskega dela do zagovora,
 • spozna osrednje obrazce in elemente besedil, ki so predpisani v postopku izdelave diplomskega dela,
 • spozna potek oddaje in zagovora diplomskega dela,
 • se seznani z nadaljnjimi možnostmi študija.
 • razvija etične kompetence etični odnos, odgovornost do pacientov pri diplomskem delu, ki vključuje aplikativno raziskavo in analizo kliničnega primera.

Znanje in razumevanje:
 • pozna temeljne postopke priprave diplomskega dela od prijave dispozicije teme, preko izvedbe raziskave ter izdelave diplomskega dela do zagovora, ki jih opredeljuje Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje na FZAB,
 • zna ustrezno in samostojno uporabljati osrednje obrazce in elemente besedil, ki so predpisani v postopku izdelave diplomskega dela,
 • zna izdelati in realizirati časovnico za izvedbo raziskave svojega diplomskega dela.
 • zagotavlja pravico do zasebnosti ob spoštovanju zaupnosti informacij o pacientu.
Obvezna literatura:
 • Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
Metode ocenjevanja: Diplomsko delo (zagovor) - 100%