Zdravstvena nega žensk in porodnic z ginekologijo in porodništvom
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:

Anita Prelec, predavateljica
doc. dr. Nina Kovačević

Letnik: 3. letnik
 
Ginekologija in porodništvo
 
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Nina Kovačević
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Nina Kovačević
 • doc. dr. Sebastjan Merlo
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Učna enota prispeva predvsem k razvoju naslednjih splošnih in specifičnih kompetenc:
 • vključevanje profesionalne etike, pravne zakonodaje, prepoznavanje in uporaba moralnih in etičnih načel pri strokovnem praktičnem delu,
 • usposobljenost za avtonomno, holistično, tolerantno, skrbno in občutljivo obravnavo posameznika ali skupine, brez izrekanja sodb ob zagotavljanju/varovanju pravic, zaupanja in želja različnih posameznikov in skupin,
 • obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje,
 • uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na strokovnih področjih,
 • usposobljenost za prevzemanje odgovornosti v profesionalnem delu,
 • usposobljenost za sprejemanje odgovornosti za profesionalni razvoj in učenje, izboljševanje lastnega dela skozi evalvacijo z namenom, da se zagotovi kvaliteta storitev,
 • usposobljenost za izobraževanje, vzgojo in mentorsko delo,
 • vključevanje profesionalne etike, pravne zakonodaje, prepoznavanje in uporaba moralnih in etičnih načel pri strokovnem praktičnem delu,
 • sposobnost izobraževati, vzgajati za ohranjanje zdravja, dobrega počutja zdrave in bolne populacije, družbene skupnosti, skupin in posameznikov,
 • poznavanje in uresničevanje različnih pravil, odgovornosti in funkcij v zdravstveni negi ter sposobnost prilagajati pravila glede na pacientove potrebe,
 • sposobnost vsestranskega in sistematičnega prilagajanja obravnave pacienta glede na relevantne, fizikalne, socialne, kulturne, psihološke, spiritualne in družbene dejavnike,
 • sposobnost prepoznati in interpretirati znake normalnega in spreminjajočega se zdravja (postavljanje negovalnih diagnoz),
 • načrtovanje, izvajanje in evalvacija individualnih programov zdravstvene nege v sodelovanju s pacienti, oskrbovanci, svojci in drugimi,
 • sposobnost vključevanja standardov kakovosti s kritičnim ocenjevanjem, interpretacijo, sintezo informacij in pomoči pacientom pri izbiri,
 • sposobnost spoštovati pacientovo dostojanstvo, zasebnost in zaupnost podatkov,
 • izvajanje zaščitnih ukrepov za preprečevanje okužb,
 • usposobljenost za izvajanje nujne medicinske pomoči,
 • sposobnost za varno dokumentiranje medicinskih in drugih terapij,
 • usvojiti znanje s področja zdravstvene nege z ginekologije in porodništva ter zmožnost apliciranja teoretičnega znanja v strokovno delo,
 • usvojiti temeljno znanje iz področja ginekologije in porodništva ter njegova aplikacija,
 • sposobnost primerno predstavljati pacientovo prihodnost, da bi preprečili njegovo neprimerno ravnanje,
 • usposobljenost za prepoznavanje psihičnih stanj, kot so strah, stres in depresija, dajanje emocionalne podpore ter svetovanje.

Znanje in razumevanje:
 • usposobi se za izvajanje preventivnih programov za ohranjanje reproduktivnega zdravja ter vzgojo za zdravo in varno spolnost,
 • spozna in sprejme načela, ki usmerjajo delo medicinske sestre pri zdravstveni negi žensk z ginekološkimi obolenji,
 • spozna potek nosečnosti in poroda,
 • pridobi znanje o ginekološki in porodniški zdravstveni negi,
 • izbira  tipične negovalne diagnoze,
 • vnese proces zdravstvene nege v kreativno razreševanje negovalnih problemov,
 • usvoji znanje s področja zdravstvene nege žensk z ginekološkimi obolenji, nosečnic, porodnic in otročnic.
Obvezna literatura:
 • Lavrič, M., 2015. Porodništvo. Celje: Visoka zdravstvena šola.
 • Borko, E. & Takač, I., eds. Ginekologija. 2. dop. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena šola.
Priporočljiva literatura:
 • Pajntar, M., Antolič Novak, Ž. & Lučovnik, M., 2015. Nosečnost in vodenje poroda. Ljubljana: Mladinski Razgledi.
 • Kobal, B., ed., 2012. Izbrana poglavja iz ginekološke in perinatološke propedevtije. Ljubljana: Medicinski razgledi.
 • Hrovat Bukovšek, A., 2015. Zdravstvena nega žensk: reproduktivno zdravje, nosečnost, porod in poporodno obdobje. Celje: Visoka zdravstvena šola v Celju.
 • vsa priporočena literatura na predavanjih,
 • zapiski predavanj,
 • posamezni članki iz različnih domačih in tujih revij.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50 % prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)