Nemški jezik
 
Modul: Družbene vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: dr. Emira Premrov, višja predavateljica
Letnik: 3. letnik
 
Nemški jezik
 
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Emira Premrov
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Emira Premrov
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent se nauči razumeti in komunicirati na podlagi temeljnega besedišča stroke:
 • pogovor
 • telefoniranje
 • pisno komuniciranje
 • posredovanje informacij.
Obvezna literatura:
 • Firnhaber- Sensen, U., Rodi, M., 2017. Deutsch im Krankenhaus Neu: Lehr- und Arbeitsbuch. Stuttgart: Klett.
 • Interno študijsko gradivo / Internal study material
 • Slovnice, slovarji / Grammar books, handbooks and dictionaries 
 • Strokovni časopisi v tujem jeziku / Periodicals in foreign language
 • Reimann, M., 2007.  Grundstufen-Grammatik. Ismaning: Huber Verlag.
Priporočljiva literatura:
 
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu:

Pogoj za opravljen ustni izpit je pozitivno opravljen pisni izpit.
 

Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit 50%
 • ustni izpit 50%