Zdravstvena nega in duševno zdravje
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:

doc. dr. Branko Bregar

Letnik: 3. letnik
 
Osnove psihiatrije
 
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Branko Bregar
Izvajalci predmeta:
  • dr. Mirjana Delić, predavateljica
  • dr. Bojan Varjačič (strokovnjak iz prakse)
  • dr. Jernaja Maček (strokovnjak iz prakse)
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Pridobi osnovna znanja o duševnih motnjah.

Znanje in razumevanje:
  • osnovno znanje o duševnih motnjah;
  • poznavanje bistvenih psihopatoloških pojmov;
  • razločevanje najpomembnejših psihopatoloških stanj.
Obvezna literatura:
  • Pregelj, P. & Kobentar, R., ed. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju. Ljubljana: Psihiatrična klinika Ljubljana.
Priporočljiva literatura:
  • Pregelj, P., Kores, P.B., Tomori, M., Zalar, B. & Ziherl, S., 2013. Psihiatrija. Ljubljana: Psihiatrična klinika Ljubljana.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
  • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
  • pisni izpit (100% ocene)