Raziskovanje in na dokazih podprta zdravstvena nega s pripravo na diplomsko delo
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar: 10
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 10
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
Letnik: 3. letnik
 
Raziskovanje in na dokazih podprta zdravstvena nega s pripravo na diplomsko delo
 
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar: 10
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 10
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja prakse:  
Nosilec predmeta: red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Branko Bregar
 • Sanela Pivač, višja predavateljica
 • Sedina Kalender Smajlović, višja predavateljica
 • izr. prof. dr. Mirna Macur
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent razume na dokazih podprto zdravstveno nego in njen pomen za razvoj zdravstvene nege.
Študent razume, da je priprava diplomskega dela tesno povezana z uresničevanjem na dokazih podprte zdravstvene nege.
Študent razume raziskovalni proces v vseh fazah v okviru izbrane raziskovalne paradigme v diplomskem delu.
Študent razume strukturo IMRD, ki jo uporabi ob pripravi diplomskega dela.

Znanje in razumevanje:
 • se seznani s pomenom na dokazih podprte zdravstvene nege;
 • pridobi znanje o razvoju na dokazih podprte zdravstvene nege;
 • pridobi znanje o zastavljanju tehtnih kliničnih vprašanj, zbiranju, kritičnem ocenjevanju, pridobivanju in širjenju dokazov;
 • se usposobi za vpeljavo dokazov v prakso zdravstvene nege;
 • se seznani s pomenom kulture, ki je naklonjena na dokazih podprti zdravstveni negi.
 • spozna proces na dokazih podprte zdravstvene nege;
 • spozna hierarhijo dokazov;
 • spozna modele, strategije in orodja za uveljavljanje na dokazih podprte zdravstvene nege;
 • spozna metode za pridobivanje in širjenje dokazov;
 • se seznani z ovirami za uporabo dokazov v praksi zdravstvene nege;
 • se nauči pisanja strokovnih člankov. 
Obvezna literatura:
 • Poe, S.S. & White, K.M., 2010. Johns Hopkins Nursing Evidence-Based Practice Implementation and Translation. Indianapolis: Sigma Theta Tau International. Internetni vir.
 • Vogrinec, J., 2008. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
 • Cencič, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje. Primeri kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Parahoo, K., 1997. Nursing research, Principles, Process and Issues. London: Palgrave Macmillan.
 • Klemenčič, M.M., 2005. Pa ne spet SPSS!!! Gradivo za kvantitativno obdelavo podatkov pri predmetu Preddiplomski seminar. Ljubljana: Oddelek za socialno pedagogiko, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. Internetni vir.
 • Članki in izbrana poglavja po navodilih VSU.
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
 • 100% prisotnost na kabinetnih vajah
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80% ocene)
 • seminarske in kabinetne vaje (20% ocene)