Raziskovanje in na dokazih podprta zdravstvena nega s pripravo na diplomsko delo
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar: 10
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 10
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
Letnik: 3. letnik
 
Raziskovanje in na dokazih podprta zdravstvena nega s pripravo na diplomsko delo
 
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar: 10
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 10
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja prakse:  
Nosilec predmeta: red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Branko Bregar
 • doc. dr. Sanela Pivač
 • doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
 • izr. prof. dr. Mirna Macur
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent razume na dokazih podprto zdravstveno nego in njen pomen za razvoj zdravstvene nege.
Študent razume, da je priprava diplomskega dela tesno povezana z uresničevanjem na dokazih podprte zdravstvene nege.
Študent razume raziskovalni proces v vseh fazah v okviru izbrane raziskovalne paradigme v diplomskem delu.
Študent razume strukturo IMRD, ki jo uporabi ob pripravi diplomskega dela.

Znanje in razumevanje:
 • se seznani s pomenom na dokazih podprte zdravstvene nege;
 • pridobi znanje o razvoju na dokazih podprte zdravstvene nege;
 • pridobi znanje o zastavljanju tehtnih kliničnih vprašanj, zbiranju, kritičnem ocenjevanju, pridobivanju in širjenju dokazov;
 • se usposobi za vpeljavo dokazov v prakso zdravstvene nege;
 • se seznani s pomenom kulture, ki je naklonjena na dokazih podprti zdravstveni negi.
 • spozna proces na dokazih podprte zdravstvene nege;
 • spozna hierarhijo dokazov;
 • spozna modele, strategije in orodja za uveljavljanje na dokazih podprte zdravstvene nege;
 • spozna metode za pridobivanje in širjenje dokazov;
 • se seznani z ovirami za uporabo dokazov v praksi zdravstvene nege;
 • se nauči pisanja strokovnih člankov.
Znanje in razumevanje na področju diplomskega dela:

Študent:
 • pozna temeljne faze znanstveno-raziskovalnega dela,
 • zna opredeliti namen in problem raziskave
 • zna zapisati splošne cilje raziskave, raziskovalna vprašanja po proučevanih spremenljivkah in postaviti hipoteze raziskave,
 • zna izbrati ustrezno in aktualno literaturo (dosedanja raziskovanja) za svoje diplomsko delo na osnovi objav v revijah, ki so vključene v mednarodne baze podatkov,
 • zna učinkovito uporabljati mednarodne baze podatkov za iskanje literature,
 • ustrezno citira in povzema dela drugih avtorjev v dispoziciji in v diplomskem del,
 • zna opredeliti statistično populacijo in ustrezno določiti iz nje vzorec merjencev glede na problem raziskave,
 • pozna različne merske instrumente tako za kvantitativno kot tudi za kvalitativno raziskovanje ter zna izdelati ustrezen merski instrument oz. izbrati tehniko zbiranja podatkov glede na problem raziskave,
 • zna izdelati spletno anketo
 • seznani se s PSPP/SPSS programom in opisno statistiko
 • (frekvence, odstotki, mere srednjih vrednosti, mere razpršenosti podatkov). Seznani se s ključnimi bivariatnimi testi
 • seznani se s pravili predstavljanja in interpretiranja rezultatov kvantitativne analize
 • seznani se s postopkom zasnove in izvedbe kvalitativne raziskave
 • zna IMRAD shemo in vsebino posameznih poglavij diplomskega dela
 • pozna najpogostejše etične dileme pri raziskovalnem delu,
 • zna  javno predstaviti svoje delo in zagovarjati dobljene rezultate.
Obvezna literatura:
 • Poe, S.S. & White, K.M., 2010. Johns Hopkins Nursing Evidence-Based Practice Implementation and Translation. Indianapolis: Sigma Theta Tau International. Internetni vir.
 • Vogrinc, J., 2008. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
 • Cencič, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje. Primeri kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Parahoo, K., 1997. Nursing research, Principles, Process and Issues. London: Palgrave Macmillan.
 • Klemenčič Rozman, M.M., 2005. Pa ne spet SPSS!!! Gradivo za kvantitativno obdelavo podatkov pri predmetu Preddiplomski seminar. Ljubljana: Oddelek za socialno pedagogiko, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. Internetni vir (https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-W1YXZFUU/82fca21d-2406-4f33-9108-44f7587a798d/PDF)
 • Polit, D.F. & Beck, T.C., 2018. Essentialsod Nursing Research: Appraising Evidence for Nurse Practice. 9th ed. Philadelphia:  Lippincott Williams & Wilkins.
 • Aveyard, H., 2017. Doing a literature review in health and social care: A practical guide. London: McGraw-Hill Education.
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
 • 100% prisotnost na kabinetnih vajah
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)