Zdravstvena nega in duševno zdravje – klinično usposabljanje
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 6
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 180
Nosilec predmeta: Mateja Bahun, višja predavateljica
Letnik: 3. letnik
 
Zdravstvena nega in duševno zdravje – klinično usposabljanje
 
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 180
Nosilec predmeta: Mateja Bahun, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Klinični mentorji FZAB
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pridobi znanje, razumevanje in spretnosti za prenos  teoretičnega znanja v neposredno klinično okolje, se nauči praktičnega izvajanja negovalnih intervencij po procesu zdravstvene nege z dokumentiranjem ter zagotavljanjem kakovosti in varnosti
 • spozna timsko delo in multidisciplinarni pristop in odgovornost za zagotavljanje kakovosti in varnosti zdravstvene nege;
 • spozna organizacijo dela z neposrednim vključevanjem v negovalni in zdravstveni tim.
 • spozna posebnosti zdravstvene nege z osredotočenostjo na paciente z različnimi duševnimi motnjami;
 • se nauči opazovanja in prepoznavanja znakov in simptomov duševnih motenj v povezanosti z ocenjevanjem potreb po zdravstveni negi, oblikovanje negovalnih diagnoz, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje aktivnosti zdravstvene nege na področju psihiatrije.
 • pridobi osnovne klinične kompetence za samostojno izvajanje terapevtskih intervencij procesa zdravstvene nege posameznikov z duševnimi motnjami ter za podporo in pomoč skupinam in družinam na področju psihiatrije in v skupnosti
 • razvija etične kompetence etični odnos, avtonomijo pacientov in odgovornost do pacientov, spodbuja samooskrbo in samostojnost pacientov s, preventivo, usmerjanjem in poučevanjem v skladu z razvojem zdravstvene nege na področju psihiatrije
 • spozna elemente vedenjsko kognitivnih in svetovalnih tehnik pri delu s pacienti z duševnimi motnjami.
 • pridobi znanja in spretnosti za uspešno komuniciranje s pacienti, svojci pomembnimi drugimi ter z člani negovalnega in zdravstvenega tima
 • razvija spretnosti za implementacijo klinične prakse podprte z dokazi;

Znanje in razumevanje:
 • prepoznavanje bioloških socialnih, psiholoških in okoljskih dejavnikov zdrava in bolezni, ter dejavnikov tveganja, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi;
 • pridobivanje znanja na področju procesne metode  zdravstvene nege;
 • zagotavlja kakovostno zdravstveno nego pacientom skozi vsa življenjska obdobja;
 • upošteva protokole modelov kakovosti in pozna ocenjevalne mehanizme in postopke za nenehno izboljševanje kakovosti zdravstvene nege;
 • identificira konceptualni okvir za zdravstveno nego in njene najpomembnejše teoretične modele;
 • izkazuje etično, pravno in humanistično ravnanje pri vseh postopkih izvajanja zdravstvene nege;
 • zagotavlja pravico do zasebnosti ob spoštovanju zaupnosti informacij, ki se nanašajo na izvajanje zdravstvene nege;
 • uporaba IKT.
Obvezna literatura:
 • Sklic na učne načrte predmetnika za 3. letnik
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. zn.;
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo;
 • študent mora upoštevati interne pravne akte Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) za izvajanje obveznega in izbirnega kliničnega usposabljanja.
Metode ocenjevanja: Klinični mentor uporablja metodo demonstracije, diskusije in individualnega vodenja študenta.