Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu s promocijo zdravja
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica
mag. Erika Povšnar, višja predavateljica
Letnik: 3. letnik
 
Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu s promocijo zdravja


Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica
mag. Erika Povšnar, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica
 • mag. Erika Povšnar, višja predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Prepoznavanje tveganj in dejavnikov, ki vplivajo na procese krepitve, ohranjanja in vzdrževanja zdravja kot tudi preprečevanja in samonadzora bolezni v domačem okolju.
Spodbujanje in uveljavljanje promocije zdravja in preventivnih ukrepov v okviru primarnega varstva za zdrave, ogrožene ali bolne posameznike skozi vsa življenjska obdobja.
Spodbujanje in omogočanje samostojnosti in čim daljše samooskrbe posameznika in družine z vzgojno izobraževalnimi aktivnostmi v okviru primarnega in patronažnega varstva.
Identificiranje ranljivih skupin in zmanjševanje neenakosti v zdravju v primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu.

Znanje in razumevanje:
Poznavanje obsega nacionalnega programa zdravstvenega varstva Republike
Slovenije v osnovni zdravstveni dejavnosti;
Poznavanje programa preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.
Usposobljenost za prepoznavanje:
 • potreb psihosocialnih odzivov posameznikov in družine,
 • poznavanje in uporaba ustreznih znanj, dokazov, ukrepov,
 • prednosti celostne obravnave posameznikov, družine in skupnosti;
Prepoznavanje pomena komunikacijske odprtosti, kooperativnosti, delovanje v timu, zmožnosti interdisciplinarnega in medsektorskega povezovanja.
Poznavanje prednosti promocije zdravja, preprečevanja bolezni, ohranjanja nivoja kakovosti življenja in celostne obravnave posameznika, družine in lokalne skupnosti v primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu.
 
Obvezna literatura:
 • Chilton, S., Bain, H., Clarridge, A. & Melling, K., eds. 2012. A textbook of community nursing. London: Hodder Arnold.
 • Taylor, B., 2010. Reflective practice for healthcare professionals. 3rd ed. Berkshire: Open University Press.
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96 in 29/98.
 • Taylor C, Lillis C, LeMonte P. Fundamentals of Nursing Care. Philadelphia, New York, Baltimore: Lippincott; 2001.
 • Klančar, D., Švab, I., Kersnik, J. 2010. Zdravstveni dom: vizija prihodnosti. Slovenian Journal of Public Health, 49(1), pp.37–43.
 • Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Uradni list Republike Slovenije, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07, 22/09.
 • World Heath Organization, 2008. The World Health Report. Primary health care – now more than ever. Geneva: World Heath Organization.
 • Zaletel Kragelj, L., Artnik, B., Farkaš, J. & Bigec, M., 2008. Preventivno zdravstveno varstvo (dispanzerska metoda dela). [pdf ] Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za javno zdravje. Available at http://m.mf.uni-lj.si/
  dokumenti/2de37f765c02d0c0c471ec887f174e01.pdf [Accssed 1 Dec. 2015 ].
 • Zurc, J., Torkar, T., Bahun, M. & Ramšak Pajk, J., 2010. Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja. In: B. Skela Savič, B.M. Kaučič, B. Filej, K. Skinder Savić, M. Mežik Veber & K. Romih, eds. Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 52–62.
 • Železnik, D., Panikvar Žlahtič, K., Vidmar, I., Istenič, B., Filej, B., Verbič, M. & Založnik, S., 2011. Aktivnosti zdravstvene nege za diplomirane medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege v ambulanti družinske medicine. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
 • Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2011. Aktivnosti zdravstvene nege v patronažnem varstvu. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)