Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 4
Kontaktne ure predavanja:  40
Kontaktne ure seminar: 10
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 20
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:

Milinka Petrovič, predavateljica
doc. dr. Tina Bregant

Letnik: 3. letnik
 
Zdravstvena nega otroka in mladostnika
 
Kontaktne ure predavanja: 15
Kontaktne ure seminar: 10
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 20
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Milinka Petrovič, predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Milinka Petrovič, predavateljica
 • Majda Oštir, strokovna sodelavka
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Kultura, etika in vrednote
 • Izkazovanje etičnega, pravnega in humanističnega ravnanja pri vseh postopkih izvajanja zdravstvene nege otroka in mladostnika
 • Spodbujanje in spoštovanje otrokovih pravic in različnosti

Promocija zdravja, preventiva, usmerjanje  in  poučevanje
 • Prepoznavanje tveganj in dejavnikov, ki vplivajo na procese zdravja in bolezni
 • Vključevanje otroka in mladostnika in njihovih družin  v izobraževanje o promociji zdravja

Sprejemanje odločitev
 • Kritična presoja, uporaba znanj pri prepoznavanju težav in njihovem reševanju v zdravstveni negi v pediatriji

Komunikacija in timsko delo
 • Prevzemanje odgovornosti kot član interdisciplinarnega tima.

Raziskovanje, razvoj in vodenje
 • Zagotavljanje zdravstvene nege na osnovi znanstvenih dokazov
 • Prevzemanje odgovornosti za lasten strokovni razvoj

Zdravstvena nega (teoretično izobraževanje in usposabljanje)
 • Ustvarjanje in vzdrževanje varnega okolja za nudenje zdravstvene oskrbe
 • Identifikacija konceptualnega okvira za zdravstveno nego
 • Izvajanje procesa zdravstvene nege otroka in mladostnika

Znanje in razumevanje:
 • Spozna načela netravmatske obravnave
 • Spozna pomen preventivnega dela v pediatriji
 • Spozna osnovne koncepte zdravstveno vzgojnega dela v preventivni dejavnosti zdravstvene nege otroka 
 • Spozna osnovne koncepte zdravstveno vzgojnega dela pri bolnem otroku in njegovi družini
 • Spozna načela zdravstvene nege socialno ogroženega otroka
 • Spozna negovalne diagnoze bolnega otroka na posameznih strokovnih področjih
 • Spozna načela zdravstvene nege kritično bolnega in poškodovanega otroka
 • Spozna načela paliativne oskrbe otroka in mladostnika
Obvezna literatura:
 • Rowen, J.S. & Weiler Ashwill, J., 2007. Nursing Care of Children. 3rd ed. St. Louis: Saunders Elsevier.
 • Trigg, E. & Mohammed, T.A., 2006. Practices in Children's Nursing. Guidelines for Hospital and Community. 2nd ed. Edingburgh: Churchill Linvingstone.
 • Smith, F., 1995. Children's Nursing in Practice. The Nottingham Model. Oxford: Blackwell Science.
 • Bratanič, B., Fidler Mis, N., Hlastan Ribič, C., Poličnik, R., Širca Čampa, A. & Kosem, R., eds., 2010. Smernice zdravega prehranjevanja za dojenčke. Ljubljana:  Ministrstvo za zdravje. Available at:
  http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/zakonodaja/mednarodna_zakonodaja/
  VARNOST_%C5%BDIVIL/SMERNICE_PREHRANJEVANJA_DOJENCKE_P-4_preview.pdf
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015. Priročnik za izvajalce vzgoje za zdravje v okviru primarnega zdravstvenega varstva. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Available at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/
  za_boljse_zdravje_otrok_in_mladostnikov_nova_verzija_13_10_2015.pdf
Priporočljiva literatura:
 • Kritično bolan in poškodovan otrok  - zdravljenje, zdravstvena nega in transport, 2014. Ljubljana: Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center: Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo.
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014. Z zdravjem povezana vedenja v šolskem  obdobju med mladostniki v Sloveniji. Izsledki mednarodne raziskave HBSC. Available at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/hbsc_2015_e_verzija30_06_2015.pdf
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje, n.d. Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike. Available at: http://www.nijz.si/sl/vzgoja-za-zdravje-za-otroke-in-mladostnike
 • Černetič, A., ed., 2010. Kronično bolan otrok - kdo naj skrbi za njegove potrebe zunaj bonišnice? : zbornik predavanj. Strokovni seminar Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji pri Zvezi strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Radenci, 01. in 02. oktober 2010. Ljubljana : Zveza strokovnih društev medicinskih
 • sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji. Available at:  http://www.zbornica-zveza.si/en/publications/proceedings/
  kronicno-bolan-otrok-kdo-naj-skrbi-za-njegove-potrebe-zunaj-bolnisnice
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 100% prisotnost na seminarju
 • 50% prisotnost na predavanjih


Pogoj za pristop h klinični praksi:

 • 100% prisotnost na kabinetnih vajah
Metode ocenjevanja:
 • kolokvij
 • pisni izpit (100% ocene)