Trajanje študija

Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in ima 180 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem).

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programu tehnik zdravstvene nege, morajo pred začetkom rednih predavanj opraviti 100 ur Uvoda v zdravstveno nego iz vsebin predmeta zdravstvena nega.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati zbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali maturi - 60% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40% točk.

Zdravniška potrdila

Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika (obrazec DZS 8,204). Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v Sloveniji.

Vpisno prijavo je potrebno oddati preko eVŠ spletnega portala na naslovu: http://portal.evs.gov.si/prijava

Video - navodila za vpis

Vprašanja o prijavi in vpisu pošljite na e-naslov referat@fzab.si ali nas pokličite na telefonsko številko 04 5869 361. Kontakti za podporo uporabnikom eVŠ so na telefonski številki 01 478 46 59 ali na e-naslovu podpora-evs.mizs@gov.si

Vabljeni k vpisu!