Diplomant se vključuje v opravljanje medicinsko tehničnih intervencij, povezanih z boleznijo, ki jih predpiše zdravnik, vendar je širše področje delovanja diplomanta predvsem usmerjeno v pomoč pacientu in svojcem. Prepoznava aktualne in potencialne probleme, ki izhajajo iz temeljnih življenjskih aktivnosti in potreb človeka po različnih teorijah zdravstvene nege in so v času bolezni prizadete, kot so: prehranjevanje, dihanje, gibanje, skrb za osebno higieno, komuniciranje, deficiti znanja, verovanje, zdravstveno-vzgojno delo, socialni stiki, soočenje z bolečino, strahom, spremenjeno samopodobo idr. Zato je zdravstvena nega nepogrešljivi del zdravstvene obravnave. Podprta je z lastnimi teoretičnimi modeli in pristopi do obravnave pacienta, temeljnimi znanji za razumevanje bolezenskih procesov in družboslovnimi znanji.

Zaposlitvene možnosti so številne: bolnišnice, zdravstveni domovi (dispanzerji, posvetovalnice, splošne in specialistične ambulante, nujna medicinska pomoč, patronažna dejavnost), zasebna zdravstvena praksa, zavodi za zdravstveno varstvo, zdravilišča, domovi za starejše občane, zavodi za rehabilitacijo invalidov, šole in vrtci, dietne kuhinje, humanitarne organizacije, lokalne skupnosti, Ministrstvo za zdravje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, gospodarstvo idr.