Klinična praksa:

Klinična praksa je del formalnega izobraževanja za poklic diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika in obsega 50% študijskega programa ter se izvaja v vseh letnikih študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Poteka v različnih zdravstvenih, socialnovarstvenih in drugih zavodih, ki imajo status učne baze, pridobljen pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije in so pripravljeni sodelovati s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin.

Kakovostna izvedba klinične prakse in visoko zastavljeni cilji na področju povezovanja teorije s prakso so ključni elementi za doseganje kompetenc študijskega programa. Klinično prakso zato vodijo in koordinirajo habilitirani visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, pri izvajanju sodelujejo habilitirani strokovni sodelavci in klinični mentorji iz učnih baz, ki jih fakulteta kontinuirano izobražuje in usposablja za področje kliničnega mentorstva.

Na klinični praksi klinični mentorji učnih baz dajejo poudarek celostnim pristopom v zdravstveni negi, vključevanju študentov v timsko delo in izvajanju medicinsko-tehničnih posegov v okviru kompetenc študenta. Visokošolski učitelji in visokošolski strokovni sodelavci fakultete pa v učnih bazah osrednjo pozornost namenjajo individualnemu delu s študenti, predvsem na področju vodenja pacienta skozi proces zdravstvene nege in aplikaciji teorij in modelov zdravstvene nege na ugotovljene potrebe pacienta.

Modeli mentorstva, ki jih izvaja Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin:

- 80% mentorstvo izvaja mentor FZAB, 20% klinični mentor v učni bazi;
- 30% mentorstvo izvaja mentor FZAB, 70% klinični mentor v učni bazi;
- 100% mentorstvo izvaja klinični mentor v učni bazi.


Del klinične prakse predstavlja tudi izbirno klinično usposabljanje, ki se izvaja po zaključku študijskih obveznosti v 2. in 3. letniku rednega in izrednega študija. Študent sam izbere učno bazo iz seznama učnih baz, s katerimi ima fakulteta dogovor o sodelovanju. Pogoj za uvrstitev učne baze na seznam učnih baz fakultete je, da je zdravstveni zavod vpisan v seznam učnih baz pri Ministrstvu za zdravje. Učne baze so ob spodaj navedenih tako tudi mnoge ostale zdravstvene ustanove na območju celotne Slovenije, ki imajo status učne baze in so dale soglasje za izvajanje. Izbirno klinično usposabljanje je namenjeno utrjevanju in poglabljanju znanja, pridobljenega preko študijskega leta.

 

Kompetence na področju kliničnega usposabljanja glede na predmet v predmetniku:

Učne baze, ki sodelujejo pri izvedbi klinične prakse predmetov študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega:
 

Splošna bolnišnica Jesenice
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

 • Zdravstvena nega 1
 • Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino
 • Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo
 • Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo
 • Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom

 

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
Kidričeva cesta 38 a, 4000 Kranj

 • Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom

 

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik 
Golnik 36, 4204 Golnik 

 • Zdravstvena nega 1
 • Diagnostično terapevtski program
 • Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino
 • Zdravstvena nega onkološkega bolnika z onkologijo in paliativno medicino
 • Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih potrebah

 

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

 • Zdravstvena nega 1
 • Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo
 • Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino
 • Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom
 • Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo
 • Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah

 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Linhartova 51, 1000 Ljubljana

 • Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo

 

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Studenec 48, 1260 Ljubljana

 • Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo
 • Zdravstvena nega in mentalno zdravje

 

Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

 • Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo
 • Zdravstvena nega in mentalno zdravje

 

Onkološki inštitut Ljubljana
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

 • Zdravstvena nega onkološkega bolnika z onkologijo in paliativno oskrbo

 

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana
Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

 • Diagnostično terapevtski program - Transfuzijska medicina

 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica
Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica

 • Zdravstvena nega 1

 

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice

 • Zdravstvena nega 1

 

Dom Viharnik Kranjska Gora
Čičare 14, 4280 Kranjska Gora

 • Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo

 

Dom starejših občanov Ljubljana, Vič-Rudnik, Enota Bokalci
Cesta na Bokalce 51, 1125 Ljubljana – Brdo

 • Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo

 

Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Kranj
Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj

 • Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo
 • Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu
 • Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah

 

Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Škofja Loka
Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka

 • Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo

 

Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Jesenice
Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice

 • Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo
 • Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu
 • Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah

 

Osnovo zdravstvo Gorenjske
Zdravstvena postaja Kranjska Gora
Koroška ulica 2, 4280 Kranjska Gora

 • Zdravstvena nega v patronažnem varstvu

 

Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Bled
Mladinska cesta 1, 4260 Bled

 • Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu
 • Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah

 

Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Radovljica
Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica

 • Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo
 • Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu

 

Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Tržič
Blejska cesta 10, 4290 Tržič

 • Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah

 

Zdravstveni dom Ljubljana – SNMP
Enota SNMP

Bohoričeva ulica 4, 1000 Ljubljana

 • Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah