Splošne kompetence so definirane kot preventivne in zdravstveno-vzgojne naloge, naloge v zvezi s procesno obravnavo pacientovih potreb po zdravstveni negi, prevzemanje nalog v diagnostično-terapevtskem procesu, koordinacijske naloge, poročanje in dokumentiranje ter naloge s področja razvoja prakse.

Diplomant kot nosilec/nosilka stroke zdravstvene nege deluje v negovalnem timu in odgovarja za negovalni proces in proces dodelitve pacienta članom tima zdravstvene nege.

Diplomant (diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik) izkazuje naslednje kompetence in sposobnosti:

 • sposobnost delovanja po načelih  sodobne zdravstvene nege, ki poudarja individualnost, aktivno vključenost, partnerski odnos in holistični pristop k posamezniku, družini ali skupini;
 • sposobnost  ugotavljanja potreb po zdravstveni negi na ravni pacienta in populacije, postavljanja ciljev, načrtovanja, izvajanja in vrednotenja;
 • sposobnost  vključevanja v zdravstveni tim in vodenje tima zdravstvene nege (negovalnega tima) v praksi in sposobnost delovanja na vseh nivojih zdravstvenega varstva;
 • sposobnost   načrtovanja in izvajanja del in nalog v skladu s kompetencami na področju diagnostično terapevtskega programa pri obravnavi pacienta;
 • usposobljenost za prevzemanje samostojne aktivnosti na področju zdravstveno-vzgojnega dela zdrave in bolne populacije;
 • usposobljenost za  uspešno komuniciranje s pacientom, s sodelavci v negovalnem in zdravstvenem timu; 
 • poznavanje dejavnikov tveganja in rizičnih skupin prebivalstva za razvoj kroničnih bolezni in bolezni sodobne družbe ter poznavanje vloge diplomanta pri preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju tovrstnih obolenj idr.;
 • poznavanje zdravstveno-socialne problematike, ki jo povzroča staranje družbe in sprememba vrednot v družinskem življenju, s čimer je povezana oskrba starostnikov;
 • poznavanje in razumevanje trendov in  vloge zdravstvene nege pri učinkoviti in kakovostni obravnavi pacienta, ki se kaže v skrajševanju čakalnih vrst in vlogi zdravstvene nege kot povezovalke na primarni, sekundarni in terciarni ravni;
 • razumevanje, da je stopnja organizirane  paliativne oskrbe zrcalo sodobne družbe in kulture te družbe; poznali in razumeli boste osnovne pristope paliativne oskrbe in vlogo zdravstvene nege v paliativnem timu;
 • usposobljenost, da boste kot nosilec  zdravstvene nege razvijali strokovno področje, organizirali in vodili tima zdravstvene nege, uporabljali sodobne pristope pri vodenju in spremljanju kakovosti procesov dela ob pacientu; 
 • usposobljenost na področjih javnega nastopanja, andragoškega ciklusa, pisanja gradiv za laično in bolno populacijo in razumevanje vloge diplomanta danes in v prihodnosti v smislu zdravstvene vzgoje zdrave in bolne populacije;
 • sposobnost razumevanja   pozitivne profesionalne identitete oziroma razumevanje in sprejemanje podobe poklica, kar bo vplivalo na vašo motivacijo za prevzemanje vlog medicinske sestre v razvitem svetu;
 • razumevanje nujnosti usklajevanja  postopkov zdravstvene nege z zakonodajo in zakonskimi, moralnimi in etičnimi odgovornostmi v poklicnem in zasebnem življenju;
 • sposobnost   povezovanja novih spoznanj sorodnih ved (medicinskih, družboslovnih in naravoslovnih), ki jih boste kot diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik sposobni
 • usposobljenost za   raziskovalno delo v zdravstveni negi in razumevanje njegovega pomena za razvoj stroke;
 • usposobljenost za uporabo  informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na strokovnem področju itd.;
 • razumevanje potrebe po  samoizobraževanju in podiplomskem organiziranem izobraževanju ter
 • razumevanje pomena vseživljenjskega izobraževanja.