Program FZJ izpolnjuje tako zahteve  EU direktive za regulirane poklice in Bolonjske prenove.

Program traja tri leta in obsega 5400 ur v obliki predavanj, seminarjev, kabinetnih vaj, klinične prakse in individualnega dela študenta. Program ima 180 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem), od tega 26 predmetnih modulov prinaša 158 ECTS, 12 izbirnih  predmetov (študent izbere 4) prinaša 12 ECTS, z 10 ECTS je ovrednoteno diplomsko delo.

Program je usklajen z EU direktivo za regulirane poklice (2005/36/ES), ki predpisuje program v obsegu najmanj 4600 ur, polovica ur programa (2300) mora biti namenjena klinični praksi, ki poteka neposredno ob pacientu, pod mentorstvom kliničnih mentorjev v učnih bazah ter visokošolskih učiteljev in visokošolskih strokovnih sodelavcev šole, ki so tudi koordinatorji klinične prakse.

Pomembne informacije o študiju:

Stopnja izobrazbe

Visokošolska strokovna izobrazba, VS.

Bolonjska stopnja

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje

Strokovni naslov in okrajšava naslova

diplomirana medicinska sestra (dipl.m.s.), diplomirani zdravstvenik (dipl.zn.).

Primerljivost programa

Študijski program je usklajen s sektorskimi direktivami Evropske unije in z Bolonjsko deklaracijo ter omogoča zaposlovanje v vseh članicah Evropske unije brez nostrifikacije diplome.
Študijski program ima 180 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem), pri čemer 10 ECTS prinese diplomsko delo.

Sestava programa

Študij je zasnovan modularno in ima tri module:

  • Modul zdravstvena nega, ki obsega 66 % ur programa;
  • Modul temeljne vede, ki obsega 24 % ur programa;
  • Modul družbene vede, ki obsega 10 % ur programa.

Program je interdisciplinarno in vsebinsko povezan, trije osnovni moduli so sestavljeni tako, da se predmeti vsebinsko povezujejo horizontalno in nadgrajujejo vertikalno. Vsebine vseh predmetov modula Zdravstvena nega in Temeljne vede temeljijo na zdravju, normalnosti, nadaljevanje oz. stopnjevanje vsebin vključuje patologijo, odstopanja, bolezeni, kar se izraža v vsebini kliničnih predmetov drugega in tretjega letnika.

Kompetence, pridobljene z diplomo

Kot diplomant boste po zaključenem študijskem programu usposobljeni za samostojno opravljanje poklica na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene dejavnosti in ne boste opravljali pripravništva.

Vaše obveznosti

4600 ur programa (najmanj 30 % obvezna prisotnost na predavanjih, 100 % obvezna prisotnost na seminarjih, 100 % obvezna prisotnost na kabinetnih vajah in klinični praksi), izpiti, druga preverjanja znanja, seminarske naloge, zdravstveno-vzgojni nastopi, izdelava in zagovor diplomskega dela.

Trajanje študija

3 leta (6 semestrov)

Način študija

Redni in izredni študij.


Razmerje med oblikami izvedbe programa:
 

 Oblika izvedbe

 Število ur

Predavanja

1285

Seminarji

255

Kabinetne vaje

210

Klinična praksa

2300

SKUPAJ direktiva EU

4600

 Individualno delo študenta

1350

 Skupaj program po ECTS

5400