Anatomija, fiziologija in patologija
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 5
Kontaktne ure predavanja: 75
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 10
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: Izidor Kern, višji predavatelj
Letnik: 1. letnik
 
Anatomija
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: Izidor Kern, višji predavatelj
Izvajalci predmeta:
 • mag. Miran Rems, višji predavatelj
 • Izidor Kern, višji predavatelj
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • se seznani z zgradbo normalnega človekovega telesa;
 • se pripravi za dosledno uporabo strokovne latinske terminologije;
 • pridobi zanje iz anatomije in osnovne pojme histologije;
 • pridobi poglobljena znanja iz anatomije odraslega človeka in se seznani z anatomijo po posameznih različnih starostnih obdobjih;
 • se seznani s posameznimi variacijami in anomalijami. 
Obvezna literatura:
 • Dahmane R. Ilustrirana anatomija. Ljubljana: Tehnična založba Slovenije; 2005. 
Priporočljiva literatura:
 • Kališnik M. Oris histologije z embriologijo. 4. izdaja. Ljubljana: Medicinska fakulteta; 2003.
 • Štiblar Martinčič D, Cor A, Cvetko E, Marš T. Anatomija, histologija in fiziologija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta; 2007. 
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni in ustni izpit - 100%