Tuji jezik (izbirni predmet): Angleščina
 
Modul: Družbene vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: mag. Marjeta Ekar, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • mag. Marjeta Ekar, višja predavateljica
 • Tanja Stare Pušavec, asistentka
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik: 1. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski, angleški
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Znanje in razumevanje:
Osvajanje aktivnih in pasivnih jezikovnih spretnosti.
Poznavanje strokovnega besedišča.
Osvajanje osnovnih spretnosti prevajanja z uporabo različnih slovarjev in medmrežja.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
Sposobnost prenosa pridobljenega strokovnega jezikovnega znanja v prakso.
Razumevanje strokovne literature v angleškem jeziku v času študija in nadaljnjem izobraževanju oz. delu.
Izhodišče za boljše razumevanje in pomnjenje strokovnih izrazov s področja zdravstvene nege in medicine.
Ločevanje med jezikovnimi registri pri delu z varovanci in zdravstvenimi strokovnjaki.

 

Obvezna literatura:
 • Allum V, McGarr P. Cambridge English for Nursing. Cambridge: Cambridge University Press; 2008. 
 • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press; 2000. 
Priporočljiva literatura: Dodatna literature (izbrana poglavja iz strokovnih knjig v angleščini) po izboru predavatelja:
 • Cohen BJ. Medical Terminology. An Illustrated Guide. 4th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.
 • Hutton AR. An Introduction to Medical Terminology. 2nd edition. London: Churchill Livingstone; 1999.
 • Steiner Soltes S. Quick Medical Terminology: A Self-Teaching Guide. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc; 2002. 

Druga dodatna literatura: avtentični strokovni članki v angleščini po izboru predavatelja.

Slovarji:

 • Minidictionary for Nurses, Oxford University Press.
 • Dictionary of Nursing, Oxford University Press.
 • Dictionary of Nursing, Bloomsbury. 
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen:

 • prevoda (20 % ocene)
 • pisnega dela izpita (50 % ocene)
 • ustnega dela izpita (30 % ocene)