Biokemija in biofizika
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 35
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 10
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Izvajalci predmeta:
  • doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
  • doc. dr. Aleš Jerin
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Znanje in razumevanje:
Študent:
Dobi jasno predstavo o poteku metabolnih procesov v telesu in biokemiji kot vedi, ki odkriva tridimenzionalno zgradbo bioloških molekul in načine komuniciranja med celicami znotraj organizma ob upoštevanju termodinamike, spozna osnovne gradnike živih bitij in njihove fizikalno kemijske interakcije, spozna povezavo med strukturo posameznih molekul in njihovo funkcijo; spozna dinamično ravnotežje in soodvisnost molekulskih struktur v živem svetu; spozna glavne biokemične procese, ki se odvijajo v ločenih prostorih celice.

Študent se sezani s fizikalnimi količinami in njihovo vlogo v telesu.
Slušatelji se pri delu predmeta Uvod v klinično biokemijo seznanijo z nalogami diagnostičnega laboratorija: Poseben poudarek je na vplivu napak pri odvzemu, transportu in hranjenju vzorcev do analize na rezultate in interpretacijo laboratorijskih preiskav. Seznanijo se s sistemom nadzora in zagotavljanja kakovosti laboratorijskega dela in etičnimi načeli v laboratorijski medicini. Spoznajo sistem stopenjske diagnostike in presejalnega testiranja ter naravo različnih napak.
Razumevanje biokemičnih in biofizikalnih procesov človeškega organizma.
Študent se bo naučil ustrezno rokovati z različnimi bioloških vzorci pred laboratorijsko analizo, kako izvesti nekatere presejalne teste, kako pravilno uporabiti antikoagulante in druge dodatke.


Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
Sposobnost razumevanja rizičnih stanj pri bolniku.
Prepoznavanje vplivov, ki spreminjajo kvaliteto biološkega vzorca in zmanjšajo (ali preprečijo) uporabnost diagnostičnega vzorca na kateremkoli področju medicine.

 

Obvezna literatura:
  • Boyer R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba (knjižna zbirka Scripta); 2005 (poglavja:1,2,3,4,8,9,14,16,18,19 in 20).
  • Božič B, Derganc J, Gomišček G, Kralj V, Majhenc J, Peterlin P, Svetina S, Žekš B. Praktikum iz biofizike Dosegljivo na: http:// biofiz.mf.uni-lj.si/studij/biofizika.html. 
Priporočljiva literatura:
  • Kobe M. Priporočeni postopek za odvzem kapilarne krvi. Ljubljana: Slovensko združenje za klinično kemijo; 1999.
  • Piskar M. Priporočeni postopek za venozni odvzem krvi. Ljubljana: Slovensko združenje za klinično kemijo; 1999.
  • Avberšek-Lužnik I. Priporočeni postopki za laboratorijske preiskave blata. Ljubljana: SZKK; 2000. 
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

  • 30% prisotnost na predavanjih
  • 100% prisotnost na kabinetnih vajah
Metode ocenjevanja:
  • pisni in ustni izpit - 100%