Zdravstvena nega I
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 21
Kontaktne ure predavanja: 100
Kontaktne ure seminar: 30
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 70
Kontaktne ure klinične prakse: 390
Nosilec predmeta: mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica  
Letnik:

1. letnik

 

Bolnišnična higiena in preprečevanje okužb
Kontaktne ure predavanja: 15
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica  
Izvajalci predmeta:
 • Helena Ribič, višja predavateljica
 • Zdenka Kramar, strokovna sodelavka
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Semester: Zimski
Jezik:

Slovenski

 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna sodobne pristope in spoznanja na področju bolnišnične higiene;
 • spozna vlogo medicinske sestre v preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb in organiziranost področja v skladu z zakonodajo;
 • spozna teoretične podlage za razumevanje postopkov v zdravstveni negi iz vidika preprečevanja okužb;
 • pridobi znanje in veščine o temeljnih higienskih postopkih v zdravstveni negi v skladu s strokovnimi smernicami;
 • pridobi znanja o zakonodaji, inšpekcijskih službah in organizaciji področja v skladu s pravilniki, ki obravnavajo bolnišnično higieno in obvladovanje bolnišničnih okužb;
 • pridobi znanja o področjih tveganja za okužbe v bolnišnici in drugih zdravstvenih ustanovah in tudi na področju patronažne zdravstvene nege in drugih oblikah pomoči na domu;
 • spozna osnovne epidemiološke metode in načine spremljanja in sledenja bolnišničnih okužb;
 • pridobi znanja o čiščenju, dekontaminaciji, dezinfekciji in sterilizaciji.
Obvezna literatura:
 • Gubina M, Dolinšek M, Škerl M. Bolnišnična higiena. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1998.
 • Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje RS. Strokovne podlage za pripravo programa za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb 2000 -2003.
 • Dragaš AZ, Škerl M. Higiena in obvladovanje okužb. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2004.
 • Dolinšek M, Kramar Z, Bohinc P. Vzdrževanje prostora, opreme in pripomočkov kot del izolacijske doktrine. In: Aerogeno prenosljive nalezljive bolezni: zbornik predavanj. 2. strokovnega seminarja. 2003 Jun 9; Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Slovensko društvo za bolnišnično higieno; 2003: 34-40.
Priporočljiva literatura:
 • Zborniki strokovnih seminarjev Slovenskega društva za bolnišnično higieno
   
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)