Diagnostično terapevtski program
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 7
Kontaktne ure predavanja: 65
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 65
Nosilec predmeta:

doc. dr. Saša Kadivec, višja predavateljica

Letnik: 1. letnik
 
Diagnostično terapevtski program
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 65
Nosilec predmeta: doc. dr. Saša Kadivec, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Saša Kadivec, višja predavateljica
 • Petra Svetina, predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

 • zna pristopiti k bolniku z notranjo boleznijo;
 • spozna glavne znake in simptome posameznih notranjih bolezni;
 • zna oceniti resnost bolnikovega stanja (bolezni) in oceniti ogroženost;
 • pozna osnove pregleda bolnika;
 • pozna vitalne funkcije človeškega telesa in nadzor le-teh;
 • pozna osnovne diagnostične algoritme;
 • obvlada jemanje anamneze in heteroanamneze;
 • pozna postopke nege in dela z bolnikom po transplantaciji organa;
 • pridobi in poglobi nova znanja s področja diagnostično terapevtskega programa ter razvija potrebne spretnosti za izvajanje zdravstvene nege;
 • zna samostojno ali s pomočjo kliničnega mentorja prepoznati potrebe pacienta, se na njih ustrezno odzvati in jih pod nadzorom kliničnega mentorja, v obliki predlogov oziroma intervencij, tudi rešiti;
 • zna povezovati teoretična znanja s prakso in pri tem razvijati kritičnost, samostojnost, inovativnost;
 • odgovorno in suvereno pristopa k opravljanju klinične prakse z upoštevanjem načel Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, razvija pozitivno samopodobo in identiteto diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika in vedno deluje v dobro pacienta.
Obvezna literatura:
 • Zapiski predavanj
 • Kocjančič A, Mravlje F, Štajer D. Interna medicina. Ljubljana: Littera Picta; 2005.
 • Kocijančič A. Klinična preiskava. Ljubljana: Littera Picta; 2000.
 • Ivanuša A, Železnik D. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. Maribor: Fakulteta za    zdravstvene vede; 2008.
 • Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010. – izbrana poglavja: Aplikacija kisika, Aspiracija dihalnih poti
Priporočljiva literatura:
 • Šmitek J, Krist A. Venski pristopi, odvzemi krvi in dajanje zdravil. Ljubljana: Univerzitetni klinični center; 2008.
 • Robida A, Yazbeck AM, Kociper B, Mate T, Marušič D. Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje; 2006: str. 46-53.
 • Peternelj A. Novi pristopi v organizaciji celostne obravnave bolnika – integriran pristop. In: Program za medicinske sestre in zdravstvene tehnike: zbornik predavanj 4.golniškega simpozija. 2005 Okt 15 – 15; Golnik, Brdo pri Kranju, Slovenija. Golnik: Bolnišnica KOPA; 2005.
 • Kadivec S. Ali potrebujemo v slovenskem prostoru ¨Case managerja¨ - študija primera. In:  Zdravstvena obravnava bolnika z obstruktivno boleznijo pljuč in alergijo, zbornik predavanj Golniškega simpozija. 2007 Okt 3 -4; Golnik, Bled, Slovenija. Golnik: Bolnišnica KOPA; 2007.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Študent mora za vstop v klinično okolje izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. zn.;
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo;
 • Uspešno opravljen teoretični in praktični kolokvij kabinetnih vaj Zdravstvena nega 1.
   

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
   
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)