Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo
 
Modul:
Zdravstvena nega
ECTS:
4
Kontaktne ure predavanja:
50
Kontaktne ure seminar:
15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:
0
Kontaktne ure klinične prakse:
0
Nosilec predmeta:
dr. Vesna Čuk, višja predavateljica, asistentka
Izvajalci predmeta:
 • dr. Vesna Čuk, višja predavateljica, asistentka
 • mag. Zdenka Tičar, predavateljica
 • Sanela Pivač, predavateljica
 • Zlata Živič, strokovna sodelavka
Stopnja:
Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik:
1. letnik
Semester:
Zimski/Letni
Jezik:
Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Znanje in razumevanje:
ETIKA IN FILOZOFIJA ZDRAVSTVENE NEGE:
Študent:
 • spozna značilnosti filozofskih smeri skozi zgodovinski razvoj;
 • pridobi znanje za razumevanje filozofije zdravstvene nege;
 • spozna temeljne discipline etike;
 • spozna temelje etičnega ravnanja, vrednote in stališča;
 • spozna teorijo etike, etične koncepte, modele, metode, načela;
 • spozna kodekse in deklaracije o etiki in njihovo implementacijo v prakso;
 • pridobi znanje za uporabo etičnih konceptov v praksi zdravstvene nege;
 • spozna razliko med tradicionalnim in modernim pristopom v etiki;
 • spozna sprejemanje etičnih odločitev in etične dileme;
 • nauči se prepoznavanja profesionalnih vrednot in moralnih vrednot v timu;
 • osvoji znanje o modelih etičnega odločanja za ocenjevanje in reševanje etičnih dilem v klinični praksi;
 • spozna in razume koncepte etike skrbi;
 • osvoji standarde profesionalnega vedenja, osvoji standarde vedenja Kodeksa medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in uporabo deklaracij, konvencij;
 • spozna sodobne trende v etiki in etiki zdravstvene nege.
   
ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA:
Študent:
 • spozna osnovne principe delovanja pravnega sistema;
 • seznani se s pravicami obveznostmi, ki jih ima  zdravstveno osebje pri preventivni dejavnosti, negi in pri zdravljenju;
 • seznani se s pojmi strokovna napaka, opustitvev, samovoljnim posegom in malomarnostjo;
 • spozna temeljne pojme kazenskega prava, tipična kazniva dejanja s področja zdravstva ter z vprašanji kazenske odgovornosti, temeljnimi pojmi kazenskega postopka in kazenskimi sankcijami;
 • seznani se s splošnimi pojmi civilne odgovornosti, razlogi odgovornosti, s sodno prakso civilne odgovornosti na področju zdravstva, konkurenco odgovornosti, in temeljnimi vprašanji civilnega postopka ter sankcijami;
 • pridobi znanje o temeljnih pojmih delavnega prava, načinih nastanka in prenehanja delovnega razmerja o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja, odgovornosti iz delovnega razmerja, vsrstvu pravic ter značilnosti  urejanja delovnih razmerij na področju zdravstva;
 • pridobi znanja o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
 • pridobi znanja o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
 • pridobi znanja o sistemu socialnega varstva;seznani se z upravnimi postopki uveljavljanja pravic iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter socialnega varstva ter sodnega varstva teh pravic.
   
Obvezna literatura:
 • Davis AJ (ur.), Tschudin V (ur.), De Raeve L (ur). Essentials od Teaching and Learning in Nursing Ethics. Edinburgh [etc.]: Churchill Livingstone Elsevier; 2006.
 • Burkard PF, et al. DTV Atlas filozofije. Ljubljana: Državna založba Slovenije; 1997.
 • Kaj vam prinaša Zakon o pacientovih pravicah?Ljubljana: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje; 2008.
 • Kersnič P (ur.), Filej B (ur.). Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Mednarodni kodeks babic. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije; 2006.
 • Klemenc D (ur.), Kvas A (ur.), Pahor M (ur.), Šmitek J (ur). Zdravstvena nega v luči etike. Ljubljana: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana; 2003.
 • Lokar K. Zagovorništvo v zdravstveni negi s poudarkom na paliativni oskrbi pacientov z rakom. Obz Zdr N 2005;  39 (4): 255-62.
 • Medoš T. Upoštevanje etičnih načel Kodeksa zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Izola. Obz Zdr N 2004;  38 (4): 313-18.
 • Mohar P. Temelji medicinske etike in deontologije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; 1997.
 • Stres A.Etika ali filozofija morale. Ljubljana: Družina; 1999.
 • Šmitek J. Filozofija, morala in etika v zdravstveni negi. Obz Zdr N 1998; 32 (3-4): 127-38.
 • Šmitek J. Uporabnost teorij etike v zdravstveni negi. Obz Zdr N 2004; 38 (3): 205-10.
 • Šmitek J. Etika v praksi – izločanje in vstavljanje urinskih katetrov. Obz Zdr N 2004; 38 (4): 319-24.
 • Šmitek J. Pomen človekovega dostojanstva v zdravstveni negi. Obz Zdr N 2006;  40 (1): 23-36.
 • Tschudin V. (ur.). Approaches to Ethics. Edinburgh [etc.]: Butterworth-Heinemann; 2003.
 • Tschudin V. (2004). Etika v zdravstveni negi: razmerja skrbi. Ljubljana: Educy; 2004.
 • Ule M. Psihologija komuniciranja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede; 2005.
 • Zgaga A, Pahor M. Umiranje v očeh študentov zdravstvene nege. Obz Zdr N 2004; 38 (4): 325-32.

  Izbrana poglavja:
 • Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 21/94, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06).
 • Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 12/00).
 • Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07).
 • Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08).
 • Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 67/02).
 • Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06, 45/08).
 • Zakon o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06).
 • Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 - uradno prečiščeno besedilo, 65/04).
 • Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo).
 • Zakon o povrnitvi škode osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov (Uradni list RS, št. 36/97, 54/04).
 • Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08, 58/08)
 • Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo).
 • Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (Uradni list RS, št. 70/00).
 • Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08).
 • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/92, 8/96).
 • Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06, 46/07, 103/07, 45/08).
 • Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok (Uradni list SRS, št. 11/77, 42/86, Uradni list RS, 13/93, 29/95, 70/00).
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01).
 • Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00).
 • Zakon o zdravilstvu (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08).
 • Zakon o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 59/06 - uradno prečiščeno besedilo).
 • Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08, 58/08).
 • Akti Zdravniške zbornice Slovenije (okvirno poznavanje).
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 71/08 in 76/08).
 • Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 - uradno prečiščeno besedilo, 78/03, 84/04, 444/05, 86/06, 64/07, 33/08).
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 34/93, 3/98, 67/07, 65/07, 57/08).
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08).
 • Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00, 62/01, 43/06, 77/07, 60/08, 75/08).
 • Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 63/99 in 73/00, 43/06, 94/07, 60/08).
 • Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/01, 87/03, 3/04, 50/05, 43/04, 57/06, 60/08).
 • Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne varnosti (Uradni list RS, št. 60/08).
 • Mally M. Organizacija zdravstvenega varstva: priročnik za strokovne izpite zdravstvenih delavcev. Ljubljana: Center za permanentno izobraževanje Cene Štupar; 1993. 
Priporočljiva literatura:
 • Fry ST, Johnstone MJ. Ethics in Nursing Practice, a guide to ethical decision making (2. izd.). Oxford; Malden: Blackwell, Science; 2002.
 • Jerman F. Filozofija. Ljubljana: Državna založba Slovenije; 1989.
 • Research ethics, RCN guidance for nurses.(2004). London: Royal College of Nursing.
 • Schwartz L, Preece PE, Hendry RA. Medical Ethics. Edinburgh; New York: WB Saunders; 2002.
 • Tschudin V (urednik).  Approaches to Ethics. Edinburgh [etc.]: Butterworth-Heinemann; 2003.
 • Zupančič BM, Šturm L(ur.). Komentar Ustave Republike Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije; 2002.
 • Cijan V, Cijan R. Zdravstveni, socialni in pravni vidiki starostnikov. Maribor: Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena šola, Studio Linea; 2003.
   
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoji za pristop k izpitu:
 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju
Metode ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
 • pisni izpit (100%). Študent opravi pisni izpit pri etiki in filozofiji zdravstvene nege in pisni izpit pri zdravstveni zakonodaji. Oba dela se združita v indeksu v eno oceno v deležu 60% : 40%.
 • Pri etiki se pri zaključevanju ocene upošteva sprotno in aktivno delo študenta na seminarju.