Diagnostično terapevtski program
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 7
Kontaktne ure predavanja: 65
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 65
Nosilec predmeta: dr. Saša Kadivec, višja predavateljica
Letnik: 1. letnik
 
Farmakologija
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 65
Nosilec predmeta: dr. Saša Kadivec, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Brigita Mavsar Najdenov, predavateljica (v postopku izvolitve)
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Znanje in razumevanje:

 • razumevanje osnov farmakologije, razumevanje vpliva zdravil na fiziološke in patofiziološke procese;
 • pridobivanje pregleda nad osnovnimi farmakološkimi skupinami zdravil in njihovim mehanizmom delovanja;
 • sposobnost predvidevanja in prepoznavanja neželenih učinkov, kontraindikacij in posebnih opozoril na osnovi poznavanja principov delovanja zdravil;
 • prepoznavanje vplivov na delovanje zdravil pri posameznem pacientu.  

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • razumevanje anatomije, fiziologije in patologije ter biokemičnih procesov.
Obvezna literatura:
 • Kladnik Jenuš B. Farmakologija: učbenik za študente visoke zdravstvene šole. Maribor: Visoka zdravstvena šola; 2006. 
 • Čufar A. Farmakologija: navodila za klinično prakso pri diagnostično terapevtskem programu: za študente študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. 1. izd. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice; 2009. 
Priporočljiva literatura:
 • Galbraith A, Bullock S, Manias E, Richards A, Hunt B. Fundamentals of pharmacology, A text for nurses and health professionals. Singapore: Addison Wesley Longman Limited; 1999.
 • Clayton BD, Stock YN, Harron RD. Basic Pharmacology for nurses 13th ed. Missoury: Mosby, Inc.; 2004.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)