Anatomija, fiziologija in patologija
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 5
Kontaktne ure predavanja: 75
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 10
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: Izidor Kern, višji predavatelj
Letnik: 1. letnik
 
Fiziologija
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 10
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: Izidor Kern, višji predavatelj
Izvajalci predmeta:
 • dr. Rihard Knafelj, asistent
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pozna osnovne funkcije zdravega človeškega organizma;
 • razume medsebojne interakcije med posameznimi organi;
 • razume regulacije v človeškem telesu;
 • pozna vrednosti osnovnih merljivih fizioloških parametrov;
 • ugotavlja odstopanja fizioloških vrednosti od normalnih. 
Obvezna literatura:
 • Waugh A, Grant A. Ross and Wilson anatomy and physiology in health and illness. 10th edition. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2006.
 • Potočnik, N. Vaje iz fiziologije: za študente programa prve stopnje Zdravstvena nega. 1. izd. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice; 2010.
Priporočljiva literatura:
 • Kindlen S, Peattie PI. Physiology for health care and nursing. 2nd edition. Edinburgh: Churcill Livingstone; 2003.
 • Štiblar Martinčič D, Cor A, Cvetko E, Marš T. Anatomija, histologija in fiziologija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta; 2007.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na kabinetnih vajah
Metode ocenjevanja:
 • pisni in ustni izpit - 100%