Javno zdravje 1
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 10
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Maja Sočan
Izvajalci predmeta:
 • izr. prof. dr. Maja Sočan
 • mag. Marjetka Hovnik Keršmanc, višja predavateljica 
 • Alenka Hafner, višja predavateljica 
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pozna temelje javnega zdravja in epidemioloških metod;
 • prepozna ključne javnozdravstvene probleme med prebivalstvom;
pozna sistem, organizacijo in ekonomiko zdravstvenega varstva.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
 • razlikovanje med prehrano zdravih ljudi, ogroženih skupin prebivalstva in bolnikov
 • uporaba osnovnih principov klinične prehrane v praksi
 • upoštevanje dejavnikov zdravstvenega sistema pri uporabi znanj klinične prehrane
Obvezna literatura:
 • Zaletel-Kragelj L, Eržen I, Premik M. Uvod v javno zdravje. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje; 2007.
 • Premik M. Uvod v epidemiologijo. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za socialno medicino; 1998. 
Priporočljiva literatura:
 • Pirc B. Uvod v socialno medicino. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1980.
 • Premik M. Socialnomedicinski vidiki zdravstvene vzgoje. Zdrav Vestn 1996; 65: Suppl I: 1-3-6.
 • Health 21. The health for all policy framework for the WHO European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1999 Dostopno na: http://www.euro.who.int/document/health21/wa540ga199heeng.pdf.
 • Česen M. Osnove upravljanja sistema zdravstvenega varstva. Ljubljana: ZZZS; 1998.
 • Albreht T, Cesen M, Hindle D, Jakubowski E, Kramberger B, Kerstin Petric V, Premik M, Toth M. Health Care Systems in Transition: Slovenia. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Care Systems, 2002 Dosegljivo na: http://www.euro.who.int/document/E76966.pdf
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)