Zdravstvena nega I
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 21
Kontaktne ure predavanja: 100
Kontaktne ure seminar: 30
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 70
Kontaktne ure klinične prakse: 390
Nosilec predmeta: mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica   
Letnik:

Visokostrokovni študijski program 1. stopnje

 

Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu s supervizijo 
Kontaktne ure predavanja: 15
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica   
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Simona Hvalič Touzery
Stopnja:  Visokostrokovni študijski program 1. stopnje 
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

     Študent:
 • pozna temeljne definicije komuniciranja in modele medosebnega komuniciranja;
 • pozna pomembnost podpornega komuniciranja, empatije in ostalih komunikacijskih spretnosti;
 • pozna vzroke za motnje v komuniciranju in osnovne dimenzije konfliktov v komuniciranju;
 • razume in uporablja asertivni način komuniciranja ter transakcijsko analizo;
 • uporablja osnove kontaktne kulture (bontona) pri ustnem, pisnem in elektronskem sporočanju;
 • zna deliti komunikacijo na verbalno in neverbalno;
 • uporablja različne kanale sporočanja;
 • definira vrste poslušanja;
 • se zna izogniti asimetrični komunikaciji;
 • našteje komunikacijske ovire;
 • razume komunikacijski odnos med zdravstvenim osebjem ter med zdravstvenim osebjem in pacientom/svojcem.
Obvezna literatura:
 • Ule M. Psihologija komuniciranja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005.
 • Ule M. Spregledana razmerja. Maribor: Aristej, 2003.
 • Ule M. Socialna psihologija. Ljubljana: FDV; 2005.
 • Ule M. Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov. Ljubljana: FDV; 2009. 
 • Rungapadiachy DM. Medosebna komunikacija v zdravstvu. Ljubljana: Educy, 2003.
 • Prebil A, Mohar P, Drobne J. Komunikacija v zdravstvu. Celje: Celjska Mohorjeva družba; 2009.
 • McCabe C, Timmins F. Communication Skills for Nursing Practice. New York: Palgrave Macmillan; 2006. 
 • Harris AT. Jaz sem v redu, ti si v redu. Ljubljana: Karantanija; 2007.
 • Felser Rakovec Z. Zdravstvena psihologija. Maribor: Visoka zdravstvena šola; 2002.
 • Prebil A. Primeri podpornega komuniciranja v komunikacijskem procesu. In: Skela, Savič b, Kaučič BM, Filej B, Skinder Savić K, Mežik Veber M, Romih K, er. al. (eds.) Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege: izbrana poglavja. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010.
Priporočljiva literatura: 

 /

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)