Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta:

Mateja Bahun, predavateljica
dr. Vesna Čuk, višja predavateljica, asistentka

Izvajalci predmeta:
 • dr. Vesna Čuk, višja predavateljica, asistentka
 • Tanja Torkar, predavateljica
 • Mateja Bahun, predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik:

1. letnik

Semester: Letni
Jezik:

Slovenski

 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

 • spozna zdravstveno vzgojo kot metodo dela, njeno mesto v zdravstveni negi in sistemu zdravstva;
 • pozna nivoje in področje delovanja in pristope v zdravstveni vzgoji;
 • pozna promocijo zdravja, pristope in metode dela v promociji zdravja;
 • seznanijo se z osnovami pedagogike z didaktiko, ter andragogike, specialne pedagogike in svetovanja;
 • pozna teoretične pristope pomoči ljudi v spreminjanju življenjskega sloga;
 • pridobi znanje o organizaciji, izvajanju in normativih obstoječih programov zdravstvene vzgoje v sistemu zdravstvenega varstva;
 • zna prepoznati potrebe po specifičnih vsebinah zdravstvene vzgoje in glede na to pripraviti zdravstveno vzgojni program.
   
Obvezna literatura:
 • Hoyer S. Pristopi in metode v zdravstveni vzgoji. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo; 2005.
Priporočljiva literatura:
 • Kiger MA. TEaching for health. London: Elsevier; 2004.
 • Kristančič A. Svetovanje in komuniciranje. Ljubljana: Združenje svetovalnih delavcev Slovenije; 1995.
 • Mavilee JA, Huerta CG. Health promotion in nursing. New York: Thomson Delmar Learning; 2007.
 • Payne S, Walker J. Psihologija v zdravstveni negi. Ljubljana: Educy; 2002.
 • Hurrelmann K, Klotz T, Haisch J. Lehrbuch Pravention und Gesundheiitsforderung Auflage 2. Bern: Huber; 2007.
 • Brieskorn-Zinke M. Gesundheitsforderung in der Pflege. Ein Lehr und Lern und Lernbuch zur Gesundheit (Kohlhammer Pflege Wissen und Praxis) Auflage 3. Stuttgart, Berlin, Koln: Kohlhammer; 2006.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit – 80%
 • priprava in izvedba zdravstvenovzgojnega projekta - 20%