Tuji jezik (izbirni predmet): Nemščina
 
Modul: Družbene vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: mag. Marjeta Ekar, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • mag. Marjeta Ekar, višja predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik: 1. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski, nemški
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • se nauči razumeti in komunicirati na podlagi temeljnega besedišča stroke:
  • pogovor;
  • telefoniranje;
  • pisno komuniciranje;
  • posredovanje informacij. 
Obvezna literatura:
 • Firnhaber Sensen U, Schmidt G. Deutsch im Krankenhaus: Lehr- und Arbeitsbuch. Berlin: Langenscheidt; 2006.
 • Reimann M. Grundstufengrammatik für Deutch als Fremdsprache. Hueber Verlag; 2005. 
Priporočljiva literatura:
 • Conlin C. Unternehmen Deutsch – Aufbaukurs. Stuttgart: Klett Verlag; 2006.
 • Keller A, Roy C, Schlüter M. Telefonieren im Beruf: Lehrbuch. Hueber Verlag;K 1999.
 • Sachs R. Deutsche Handelskorrespondenz. Der Briefwechsel in Export und Import. Ismaning: Hueber Verlag; 2001. 
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju
Metode ocenjevanja:
 • pisni in ustni izpit - 100%