Osnove psihologije
 
Modul: Družbene vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: doc. dr. Emil Benedik
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Emil Benedik
 • mag. Peter Markič, višji predavatelj
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik: 1. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • se zaveda in razume pomen psihologije in psiholoških veščin v zdravstveni negi;
 • razume glavne psihološke koncepte, strukture in dinamiko osebnosti;
 • razume pomembne medosebne procese in grupno dinamiko;
 • se seznani z glavnimi psihičnimi motnjami, vzroki, poteki in posledicami;
 • pozna in obvlada osnove psihološke pomoči pri delu z različnimi bolniki;
 • razume pomembnost psihologije za uspešnost zdravljenja. 
Obvezna literatura:
 • Payne S, Waker J. Psihologija v zdravstveni negi. Ljubljana: Educy; 2002.
 • Niven N. The psychology of nursing care. Edinburgh: Palgrave Macmillan; 2006.
 • Rakovec Felser Z. Zdravstvena psihologija. Maribor: Visoka zdravstvena šola; 2002. 
 • Benedik, E. Osebnost med zdravjem in boleznijo. Lesce: Samozaložba; 2011.
Priporočljiva literatura:
 • Ule M. Socialna psihologija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede; 2005.
 • Musek J. Znanstvena podoba osebnosti. Ljubljana: Educy; 1993.
 • Milivojević Z. Emocije. Novi Sad: Prometej; 2004.
 • Praper P. Razvojna analitična psihoterapija. Ljubljana: Institut za klinično psihologijo; 1999.
 • Marjanovič U L, Zupančič M. Razvojna psihologija. Ljubljana: Filozofska fakulteta; 2004.
 • Rogers-Clark C, McCarthy A, Martin-McDonald K. Living with illness: psychosocial challenges for nursing. Marrickville: Churchill Livingstone Elsevier; 2005. 
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga 
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)