Prehrana in medicinska dietetika
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič
Izvajalci predmeta:
 • izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič
 • Rok Poličnik, predavatelj
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik: 1. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Znanje in razumevanje:

 • poznavanje in razumevanje osnov prehranske podpore organizma v različnih življenskih obdobjih, pogojih in boleznih;
 • poznavanje in razumevanje osnovnih definicij in temeljnih spoznanj presnove pri zdravem človeku in ogroženih skupinah prebivalstva ter bolnikih;
 • poznavanje pomena klinične prehrane kot integralnega dela preventivne in kurativne zdravstvene dejavnosti;
 • razumevanje pomena znanja klinične prehrane pri svojem delu;
 • razumevanje posebnosti dejavnosti klinične prehrane v pogojih zdravstvenega sistema pri nas. 

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • razlikovanje med prehrano zdravih ljudi, ogroženih skupin prebivalstva in bolnikov;
 • uporaba osnovnih principov klinične prehrane v praksi;
 • upoštevanje dejavnikov zdravstvenega sistema pri uporabi znanj klinične prehrane.
Obvezna literatura:
 • Pokorn, D. Dietna prehrana bolnika (1. ponatis). Ljubljana: Marbona; 2005.
 • Pokorn D. Prehrana v različnih življenskih obdobjih. (1. ponatis). Ljubljana: Marbona; 2004.
 • Mahan K, Escott-Stump S (eds.). Krause's Food & Nutrition therapy. 12th ed. St. Louis: Saunders Elsevier; 2008.
 • Rolfes SR, Pinna K, Whitney EN. Understanding Normal and Clinical Nutrition. Belmont: Wadsworth Thompson Learning; 2005.
Priporočljiva literatura:
 • Sobotka L. Basics in clinical nutrition. 3th ed. Praga: Galen; 2004.
 • Nix S. Williams' Basic Nutrition And Diet Therapy. 12th ed. St. Louis, Missouri; Mosby Inc., Elsevier Science; 2005.
 • Peckenpaugh N.J. Nutrition Essentials and Diet Therapy. 10th ed. St. Louis, Missouri: Saunders Elsevier; 2007.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80%)
 • seminarska naloga (20%)