Diagnostično terapevtski program
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 7
Kontaktne ure predavanja: 65
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 65
Nosilec predmeta: dr. Saša Kadivec, višja predavateljica
Letnik: 1. letnik
 
Transfuzijska medicina
Kontaktne ure predavanja: 10
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 65
Nosilec predmeta: dr. Saša Kadivec, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Irena Bricl, višja predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

 • spozna zakone, pravilnike, predpise, ki določajo kompetence zdravstvene nege v transfuzijski dejavnosti in pri zdravljenju pacientov s krvjo;
 • pozna pristojnosti zdravstvene nege v postopkih ob transfuziji krvi in krvnih pripravkov;
 • pozna načela krvodajalstva in kriterije za izbor krvodajalcev;
 • pozna načine priprave, lastnosti, hranjenje, transport in uporabo krvnih pripravkov (krvne komponente: koncentrirane eritrocite, trombocite, levkocite, sveže zmrznjeno plazmo in zdravila iz krvi: albumini, gamaglubolini, faktorji strjevanja krvi);
 • zna določiti krvno skupino ABO IN Rh faktor na ploščici;
 • razume pomen in osnovne principe laboratorijskih preiskav pred transfuzijo krvnih komponent (krvna skupina ABO in RhD, navzkrižni preizkus, ob posteljni test);
 • pozna principe transfuzije krvnih komponent;
 • pozna nezaželene učinke transfuzije krvnih komponent in ukrepe;
 • pridobi in poglobi znanja o kompetencah zdravstvene nege pri zdravljenju pacientov s krvjo ter razvija spretnosti za iskanje informacij na tem področju;
 • prepozna zdravstvene probleme pri krvodajalcu in se na njih samostojno odzove ter jih pod nadzorom kliničnega mentorja tudi v obliki predlogov oziroma intervencij reši;
 • pozna lastnosti posameznih krvnih komponent in njihove pogoje shranjevanja;
 • prepozna neželene učinke transfuzije pri pacientu in zna ustrezno ukrepati ob pojavu le teh.
   

 

Obvezna literatura:
 • Povzetki predavanj.
 • Priporočila o pripravi, uporabi in zagotavljanju kakovosti komponent krvi. (Recommendation concerning preparation, use and quality assurance of blood components.) - 10. izdaja. Prevod. Ljubljana: Zavod RS za transfuzijsko medicino: Informacijski center Sveta Evrope pri Narodni in univerzitetni knjižnici; 2005.
 • Gregorc C. Povzetki strokovnih priporočil za delo s krvnimi pripravki. Utrip 2005; 6: 29–31.
 • Gregorc C. Obposteljni test pred transfuzijo. Utrip 2005; 6: 31–33. 
Priporočljiva literatura:
 • Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1) 2006. Uradni list RS, št. 104/06.
 • Pravilnik o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi 2007. Uradni list RS, št. 9/07. 
 • Pravilnik o obveznem testiranju krvi in komponent krvi 2007. Uradni list RS, št. 9/07.
 • Pravilnik o zbiranju, pripravi, shranjevanju, razdeljevanju in prevozu krvi in komponent krvi 2007. Uradni list RS, št. 9/07.
 • Pravilnik o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji 2007. Uradni list RS, št. 9/07.
 • Pravilnik o hemovigilanci 2007. Uradni list RS, št. 9/07. 
 • Pravilnik o standardih in tehničnih zahtevah sistema kakovosti za transfuzijsko dejavnost 2007. Uradni list RS, št. 9/07.
 • Pravilnik o načinu in obliki dostopa do dokumentacije 2007. Uradni list RS, št. 9/07. 
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Študent mora za vstop v klinično okolje izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. zn.;
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo;
 • Uspešno opravljen teoretični in praktični kolokvij kabinetnih vaj Zdravstvena nega 1.
   

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)