Zdravstvena nega I
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 21
Kontaktne ure predavanja: 70
Kontaktne ure seminar: 30
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 70
Kontaktne ure klinične prakse: 390
Nosilec predmeta: mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica  
Letnik: 1. letnik
 
Zdravstvena nega 1
 
Kontaktne ure predavanja: 70
Kontaktne ure seminar: 30
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 70
Kontaktne ure klinične prakse: 390
Nosilec predmeta: mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica 
Izvajalci predmeta:
 • mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica
 • Sanela Pivač, predavateljica
 • Mateja Bahun, predavateljica
 • Sedina Kalender Smajlović, predavateljica 
 • Katja Vrankar, predavateljica
 • Marta Smodiš, predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna pomen zdravja, katerega varuje, pospešuje in obnavlja pri sebi, posamezniku ter družbi;
 • spozna značilnosti profesionalne prakse zdravstvene nege in vlogo medicinske sestre;
 • se seznani s teoretično zdravstveno nego;
 • pridobi znanje o procesni metodi dela;
 • oblikuje strokoven, odgovoren, samozavesten in human način delovanja v odnosu do pacientov, sodelavcev in družbene skupnosti;
 • spozna pomen zdravstvene nege v procesu preprečevanja, zdravljenja in soočanja z boleznijo;
 • spozna dejavnike v okolju, ki predstavljajo okvire znotraj katerih deluje praksa zdravstvene nege;
 • razume vlogo medicinske sestre v negovalnem in zdravstvenem timu ter v raziskovanju, izobraževanju, politiki;
 • spozna teoretične modele in štiri osnovne koncepte zdravstvene nege;
 • spozna procesno metodo dela.  
   Cilji seminarja, kliničnih vaj in klinične prakse

Študent:
 • zna osvojena teoretična znanja in pridobljena znanja v simuliranih pogojih uporabiti pri delu s pacientom;
 • poglobi in pridobi nova znanja s področja zdravstvene nege;
 • sposoben je aplicirati teoretično znanje za izvajanje zdravstvene nege ob upoštevanju individualnih potreb pacienta, specifičnosti strokovnega področja in materialnih možnosti;
 • razvija potrebne spretnosti za izvajanje zdravstvene nege;
 • sposoben je holistične, individualne in problemske obravnave pacienta ter je sposoben predvideti probleme;
 • razvije ustrezne oblike terapevtskega komuniciranja;
 • nauči se vključevati v timsko delo;
 • sposoben je zaznati potrebo po zdravstvenem izobraževanju pacienta, izbrati in uporabiti ustrezno metodo vzgojno izobraževalnega dela;
 • poglobi etični odnos do pacientov;
 • navaja se na sprejemanje odgovornosti za svoje delo;
 • pridobi delovne navade na katerih temelji kvaliteta zdravstvene nege;
 • usposobi se za kritično uporabo domače in tuje strokovne literature. 
Obvezna literatura:
 • Alfaro-LeFevre R. Applying nursing process. A tool for critical thinking. 6th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 • Gordon M. Negovalne diagnoze – priročnik. Maribor: Zdravstveni dom dr. Antona Drolca, Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego;  2006.
 • Skela Savič B, Kaučič MB, Filej B, Skinder Savić K, Mežik Veber M, Romih K, et.al (eds.). Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege:izbrana poglavja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego; 2010.
 • Hajdinjak G, Meglič R. Sodobna zdravstvena nega. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo; 2006.
 • Šmitek J. Hierarhija znanja v zdravstveni negi. Obzor Zdr N 2001; 35: 163-74.
 • Ramšak Pajk J. Dokumentacija v zdravstveni negi. Obzor Zdr N 2006; 40: 137 – 42.
 • Taylor L, LeMone L. Fundamentals of Nursing: the art and science of nursing care. Philadelphia: Williams & Wilkins; 2008: str. 351-88.
 • Aktualni prispevki v zbornikih simpozijev in mednarodnih znanstvenih konferenc v organizaciji FZJ.
Priporočljiva literatura:

Priporočena literatura v Nemškem jeziku / Recommended references in German language:

 • Wilkinson J. Das Pflegeprozess-Lehrbuch. Bern: Huber; 2007.
 • Arets J, Obex F, Vaessen J. Professionelle Pflege 1. Theoretische und praktische Grundlagen. 3.Aufl. Bern: Huber; 1999.
 • Schaeffer D, Moers M, Steppe H, Meleis A. Pflegetheorien. Beispiele aus den USA. 2. Aufl. Bern: Huber; 2008.
 • Polit DF, Tatano Beck C, Hungler BP. Lehrbuch Pflegeforschung. Methodik, Beurteilung undAnwendungen. Bern: Huber; 2004. 
Priporočena literatura / Recommended references:
 •  Meleis AI. Theoretical nursing development and progress. 4rd edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. 
 • Hood L, Leddy S. Leddy and Pepper's conceptual bases of professional nursing. 6th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 • Henderson V. Osnovna načela zdravstvene nege. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije; 1998.
 • Trampuž R, (ur.). Kakovost zdravstvene nege: kako jo prenesti v prakso: zbornik prispevkov. 2004 April 3; Nova Gorica, Slovenija. Nova Gorica: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov; 2004.
 • Strokovne revije:
  1.      Obzornik Zdravstvene nege
  2.      International Journal of Nursing Practice
  3.      International Nursing Review
  4.      Journal of Advanced Nursing
  5.      Journal of Clinical Nursing
  6.      Journal of Professional Nursing
  7.      Nurse Researcher
  8.   Nursing Standard
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga

Študent mora za vstop v klinično okolje izpolnjevati naslednje pogoje:

 • uspešno opravljen kolokvij ZN 1;
 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. zn.;
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo

 

Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80% ocene), seminarska naloga (20% ocene)