Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 90
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 180
Nosilec predmeta: Sanela Pivač, predavateljica
Letnik: 2. letnik

 

Dermatovenerologija

 

Kontaktne ure predavanja: 10
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: Sanela Pivač, predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Tanja Planinšek Ručigaj, višja predavateljica 
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

 • pridobi znanja o zgradbi in funkciji kože;
 • spozna diagnostične metode in postopke v dermatologiji;
 • spozna in pridobi znanje o zdravljenju v dermatologiji;
 • spozna posamezne skupine bolezni v dermatologiji;
 • spozna kožne bolezni različnih starostnih skupin.
Obvezna literatura:
 • Kansky A, et al. Kožne in spolne bolezni. Ljubljana: Združenje dermatovenerologov; 2002.
Priporočljiva literatura:
 • Sterry W, Paus R, Burgdorf W. Thieme Clinical Companions: Demratology. Georg Thieme Verlag KG; 2006.
 • Weller R., Hunter J, Savin J. Dahl M. Clinical Dermatology. 4th ed. USA: Blackwell publishing; 2008 (www.blackwellpublishing.com).
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu: 

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)