Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 90
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 180
Nosilec predmeta: Sanela Pivač, predavateljica
Letnik: 2. letnik

 

Interna medicina

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: Sanela Pivač, predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Katarina Osolnik, višja predavateljica 
 • Marija Mulej, predavateljica 
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

 • spozna simptome in znake bolnika, ki ima internistične bolezni;
 • spozna dejavnike tveganja za internistične bolezni (kajenje, zloraba drog, poklicna izpostavljenost, debelost…) in načine za odpravljanje teh dejavnikov;
 • spozna osnovne diagnostične teste v interni medicini in nekatere (merjenje krvnega tlaka, EKG, spirometrija, PEF, 6-minutni test hoje…) zna izvesti;
 • spozna pripravo bolnika na diagnostične preiskave v interni medicini (endoskopija, punkcija, biopsija);
 • spozna principe bakteriološke diagnostike, vključno s tuberkulozo in zna odvzeti kužnine;
 • spozna principe in se nauči izvajati zdravljenja z vdihanimi zdravili;
  spozna principe in se nauči izvajati zdravljenja s kisikom;
 • spozna principe rehabilitacije internističnega bolnika. 

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • uporaba teorij zdravstvene nege v patronažnem varstvu;
 • uporaba metod dela v dispanzerski zdravstveni negi;
 • uporaba procesa zdravstvene nege v dispanzerski dejavnosti z dokumentiranjem;
  uporaba načel uspešnosti dela za kakovostno in uspešno delo medicinske sestre v dispanzerski dejavnosti;
 • samostojno načrtovanje patronažne zdravstvene nege pri vseh subjektih obravnave;
 • uporaba negovalnih diagnoz v patronažni zdravstveni negi.
Obvezna literatura:
 • Krajnc I, Pečovnik Balon B. Interna medicina. Maribor: Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena šola; 2000. 
Priporočljiva literatura:
 • Kocijančič A, Mrevlje F, Štajer D. et al. Interna medicina. 3. izdaja. Ljubljana: Littera Picta; 2005. 
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)