Izbirno klinično usposabljanje na področjih zdravstvene nege 1. in 2. letnika

Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 9
Kontaktne ure predavanja: 0
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 270
Nosilec predmeta:

dr. Radojka Kobentar, viš. pred., doc. dr. Primož Novak, Gordana Lokajner, pred., Sanela Pivač, pred., Marjana Bernot, pred., Andrej Fink, MSHS (ZDA), pred., mag. Renata Rajapakse, viš. pred.

Izvajalci predmeta:  
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje

Letnik:

2. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno specifične kompetence:

Študent:
• izpopolni znanje, ki ga je pridobil tekom študijskega leta;
• spozna praktično vsebino dela v zdravstveni negi;
• spozna timsko delo in multidisciplinarni pristop;
• razvije moralno etični odnos in odgovornost do pacientov, zdravstvenih delavcev
  in do stroke zdravstvene nege,
• doseže cilje in pridobi kompetence navedene v učnih načrtih za predmete 
   Zdravstvena nega 1, Diagnostično terapevtski program, Zdravstvena nega 
   internističnega bolnika z interno medicino, Zdravstvena nega kirurškega bolnika s 
   kirurgijo, Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo, Zdravstvena
   nega onkološkega bolnika z onkologijo in paliativno oskrbo, Nujna medicinska pomoč
   in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah. 
Sklic na učne načrte predmetnika za 1. in 2. letnik.

Obvezna literatura: Sklic na učne načrte predmetnika za 1. in 2. letnik.
Priporočljiva literatura: /
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti: Študent lahko izbirno klinično usposabljanje opravlja na specialnih področjih Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo, Zdravstvena nega kirurškega bolnika in zdravstvena nega v intenzivni terapiji, anesteziji in reanimatologiji, Zdravstvena nega internističnega bolnika, Zdravstvena nega onkološkega bolnika, Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah. Z opravljanjem izbirnega kliničnega usposabljanja lahko prične, ko opravi obveznosti klinične prakse na specialnem področju, kjer bo izbirno klinično usposabljanje opravljal.
Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje:
  • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. zn.;
  • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
  • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
  • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo.
Metode ocenjevanja:

Numerično ocenjevanje izbirnega kliničnega usposabljanja (področje ocenjevanja: profesionalno vedenje, komunikacija, sodelovanje, izvajanje intervencij zdravstvene nege, dokumentiranje zdravstvene nege v učni bazi, zdravstveno svetovanje, individualno delo študenta na klinični praksi).
Študent pridobi 9 ETCS, če v celoti opravi program, predpisane obveznosti izbirnega kliničnega usposabljanja in je pozitivno ocenjen (doseže vsaj 61 %). Uspešno opravljeno izbirno klinično usposabljanje je pogoj za napredovanje v višji letnik študija.