Javno zdravje 2
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 15
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Maja Sočan
Izvajalci predmeta:
 • izr. prof. dr. Maja Sočan
 • doc. dr. Irena Grmek Košnik 
 • mag. Marjetka Hovnik Keršmanc, višja predavateljica 
 • Alenka Hafner, višja predavateljica 
 • Andreja Krt Lah, predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik: 2. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Znanje in razumevanje:

 • poznavanje velikih javno zdravstvenih problemov in groženj za zdravje prebivalcev ter determinant zdravja;
 • poznavanje pristopov za varovanje, ohranjanje in krepitev zdravja prebivalcev, posebej v ranljivih skupinah prebivalstva.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • uporaba pristopa promocije zdravja s poznavanjem vplivanja na determinante zdravja.
Obvezna literatura:
 • Zaletelj-Kragelj L, Eržen I, Premik M. Uvod v javno zdravje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta; 2007.
Priporočljiva literatura:
 • Health 21. The health for all policy framework for the WHO European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 1999,.
 • Marolt-Gomišček M, Radšel Medvešček A. Nalezljive bolezni. Ljubljana: Tangram; 2002.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na kabinetnih vajah
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)