Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 90
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 180
Nosilec predmeta:

Gordana Lokajner, predavateljica
Sedina Kalender Smajlović, predavateljica

Letnik: 2. letnik

 

Kirurgija

 

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta:

Gordana Lokajner, predavateljica
Sedina Kalender Smajlović, predavateljica

Izvajalci predmeta:
 • mag. Miran Rems, višji predavatelj 
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

 • seznani s kirurškimi obolenji, vzroki nastanka, poteki bolezni in možnostmi preventive;
 • spozna znake kirurških obolenj in poškodb,  diagnosticiranj le-teh in odločanje za operativno terapijo;
 • spozna osnove kirurških tehnik, ostesinteze in prepoznavanje zapletov, predvsem pooperativnih;
 • ukrepa ob prepoznavanju zapletov, predvsem urgentnih;
 • spozna pomen interdisciplinarnega in timskega pristopa k zdravljenju kirurških bolezni in poškodbe;
 • spozna možnosti rekonstruktivne kirurgije in transplantacije;
 • poudarek je na splošni kirurgiji in osnovah specialnih vej kirurgije, saj je obširnost kirurških vej preobsežen za podrobnejšo obravnavo;
 • spremlja sodobne trende v razvoju kirurgije, travmatologije in ortopedije ter prenaša izkušnje v prakso. 
Obvezna literatura:
 • Miksič K, Flis V. Izbrana poglavja iz kirurgije: učbenik za kirurgijo na visokih šolah. Maribor: Obzorja; 2003. 
Priporočljiva literatura:
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu: 

 • 30% prisotnost na predavanjih

 

Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)