Mikrobiologija s parazitologijo
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 15
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: doc. dr. Irena Grmek Košnik 
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Irena Grmek Košnik 
 • Helena Ribič, višja predavateljica
 • Urška Dermota, predavateljica 
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik: 2. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Znanje in razumevanje:

 • poznavanje temeljnih lastnosti mikrobov,
 • poznavanje najpogostejše povzročitelje okužb in mehanizme nastanka glede na anatomsko lokacijo,
 • razumevanje imunskega odziva na okužbe,
 • poznavanje ( teoretično in praktično) diagnostike okužb,
 • zna pravilno odvzeti in transportirati kužnino,
 • zna preprečevati, odkrivati in nadzirati bolnišnične okužbe,
 • zna uničevati mikrobe v okolju in organizmu,
 • poznavanje pomena pravilne uporabe antibiotikov/antimikrobnih substanc.


Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • pravilen odvzem in transport kužnin za mikro. preiskavo,
 • razumevanje mikrobioloških izvidov,
 • aseptično delo,
 • izolacija bolnika,
 • dekontaminacija bolnika in okolja.
Obvezna literatura:
 • Gubina M, Ihan A (ur.). Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikologijo. Ljubljana: Medicinski razgledi; 2002.
 • Logar J. Parazitologija v medicini. Ljubljana: DZS; 1999.
 • Koren S, Avšič Županc T, Drinovec B, Marin J, Poljak M. Splošna medicinska virologija. Ljubljana: Medicinski razgledi; 2007.
Priporočljiva literatura:
 • Vozelj M. Temelji imunologije. Ljubljana: DZS; 2000.
 • Gubina M, Dolinšek M, Škerl M. Bolnišnična higiena. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta; 1998.
 • Marolt-Gomišček  M. Antibiotiki in kemoterapevtiki v vsakdanji praksi. Ljubljana: Tangram; 1992.
 • Kalenić S, Mlinarić-Missoni E, et al. Medicinska bakteriologija i mikologija. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001.
 • Murray PR, Baron EJ, Phaller MA, Tenover FC, Yolken RH (ur). Manual of clinical microbiology. 7. izdaja. Washington: ASM; 1999.
 • Brooks GF, Butel  JS, Morse SA. Jawetz, Melnik, & Adelberg´s Medical Microbiology. New York: McGraw-Hill; 2001.
 • Mims CA, Nash  A, Stephen J. Mims´ Pathogenesis of Infectious Disease. 5. izdaja. San Diego: Academic Press Inc; 2001.
 • Wenzel RP. Prevention and control of nosocomial infections. Baltimore: Wiliams and Wilkins; 1993.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na kabinetnih vajah
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100 %)