Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 90
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 180
Nosilec predmeta: Sanela Pivač, predavateljica
Letnik: 2. letnik

 

Nevrologija

 

Kontaktne ure predavanja: 10
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: Sanela Pivač, predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • red. prof. dr. Tomaž Pogačnik
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Semester: Zimski
Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

 • pridobi znanja o zgradbi osrednjega in perifernega živčevja;
 • pridobi znanja o delovanju živčevja v normalnih in bolezenskih razmerah;
 • seznani z najpomembnejšimi nevrološkimi boleznimi (vzroki, značilnostmi, potekom, diagnostiko in zdravljenjem);
 • seznani z nujnimi stanji v nevrologiji;
 • seznani z vlogo rehabilitacije, fizikalnega zdravljenja in delovne terapije v nevrologiji;
  usposobi za nego nevrološkh bolnikov (specifičnosti nege pri posameznih boleznih).
Obvezna literatura:
 • Lavrič A. Klinična nevrološka preiskava. 3. izdaja. Ljubljana: Med Razgl; 1999.
 • Tetičkovič E. Klinična nevrologija. Maribor: Založba Obzorja; 1997.
Priporočljiva literatura:
 • Common neurological symptoms & conditions – a guide for non-professionals. Brighton: The DARE Foundation, 2002.
 • Donaghy M. Neurology. Oxford, New York: Medical Publications; 2005.
 • Marsden CD, Fowler TJ. Clinical neurology. 2nd edition. New York: Raven Press; 1998.
 • Weiner WJ, Goetz CG eds. Neurology for the non-neurologist. 2nd edition. Philadelphia: J. B. Lippincott Company; 2004.
 • Wilkinson IMS. Essential neurology. 3rd edition. Oxford: Blackwell Sicence Ltd.; 2005.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu: 

 • 30% prisotnost na predavanjih

 

Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)