Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 5
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 15
Kontaktne ure klinične prakse: 80
Nosilec predmeta:
 • Andrej Fink, MSHS (ZDA), višji predavatelj 
Izvajalci predmeta:
 • Andrej Fink, MSHS (ZDA), višji predavatelj
 • Jože Prestor, viš. pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik: 2. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno specifične kompetence:

Znanje in razumevanje:

 • poznavanje temeljnih spoznanj in definicij v nujni medicinski pomoči;
 • poznavanje temeljnih ukrepov za nudenje nujne medicinske pomoči v različnih nujnih stanjih;
 • poznavanje delovanja službe nujne medicinske pomoči v primeru večjih ali množičnih nesreč;
 • razumevanje pomembnosti dokumentiranja v nujni medicinski pomoči;
 • poznavanje delovanja zdravstva v posebnih razmerah;
 • razumevanje etičnih problemov v nujni medicinski pomoči.
   

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • razlikovanje med prvo pomočjo in nujno medicinsko pomočjo;
 • uporaba teoretičnih in praktičnih znanj iz nujne medicinske pomoči v praksi;
 • prilagajanje doktrinarnih stališč novim spoznanjem na področju nujne medicinske pomoči.
Obvezna literatura:
 • Grmec Š, ed. Nujna stanja [elektronsko gradivo]. Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, Združenje zdravnikov družinske medicine; 2008.
 • Grmec Š, et.al. Oskrba poškodovancev v predbolnišničnem okolju. Maribor:
  Visoka zdravstvena šola; 2006.
 • Jordan SK. Emergency Nursing Core Curriculum. St. Louis: Sauders; 2007.
 • Posavec A, ed. Strokovni seminar Imobilizacija s sodobnimi pripomočki: zbornik predavanj. 2006 Feb 10; Ig, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu; 2006.
 • Šarc L, ed. Zdravstvene smernice za ravnanje služb nujne medicinske pomoči v kemijskih nesrečah [elektronsko gradivo]. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje RS; 2011. Dostopno na:  http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/krizne_razmere_mnoz_nesrece_epidem/
  Zdr_smernice_SNMP_kemijske_nesrece_2011.pdf
 • Vlahovič D, ed. Smernice za oživljanje 2010 Evropskega sveta za reanimacijo [elektronsko gradivo]. Slovenski svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino; 2010. Dostopno na: http://www.ssem-society.si/Smernice_2010.pdf
Priporočljiva literatura:
 • Posavec A, ed. Varna uporaba zdravil v predbolnišnični nujni medicinski pomoči : zbornik predavanj, Strokovni seminar Zdravila v rokah reševalca. 2011 April 15 – 16; Velenje, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu; 2011.
 • Posavec A, ed. Strokovni seminar Obravnava pacientov z nalezljivimi boleznimi v predbolnišničnem okolju: zbornik predavanj. 2010 Okt 8; Ig, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu; 2010.
 • Cotič M, Okrožnik M, Homar M, eds. Urgentni pacient - novosti v obravnavi : zbornik predavanj. 2010 Okt 21 – 22; Rogaška Slatina, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci; 2010. 
 • Posavec A, ed. Nujna internistična stanja v predbolnišničnem okolju: zbornik predavanj. 2009 April 17 – 18; Rogaška Slatina, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu; 2009. 
 • Cotič M, ed. Urgentni pacient - usklajenost dela in sodelovanje: zbornik predavanj. 2009 Okt 15 – 16; Radenci, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci; 2009.
 • Štromajer D, et al., eds. Življenjsko ogrožen pacient - učinkovita in kakovostna oskrba: zbornik predavanj 1. kongresa Sekcije, 2007 Okt 18 – 20; Čatež, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci; 2007. 
 • Posavec A, ed. Strokovni seminar Nujni ukrepi v predbolnišnični nujni medicinski pomoči: zbornik predavanj; 2006 April 21 – 22; Kranjska Gora, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu; 2006.
 • Posavec A, ed. Strokovni seminar Ukrepanje ob množičnih nesrečah. Dogovor ukrepanja služb na področju PHE Ljubljana: zbornik predavanj. 2006 Okt 27; Ig, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu; 2006. 
 • Posavec A, ed. Strokovni seminar Opekline, amputacije, blast in crush poškodbe v predbolnišničnem okolju: zbornik predavanj. 2008 April 18 – 19; Moravske Toplice, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu; 2008.
 • Posavec A, ed. Strokovni seminar Izvajanje nujne medicinske pomoči in transporta v izrednih razmerah:  zbornik predavanj. 2009 Okt 23; Ig, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu; 2009.
 • Fink A. Transport bolnika/poškodovanca z reševalnim vozilom – standardni pristop. In: Posavec A, Fink A, eds. Strokovni seminar Transport bolnika poškodovanca: zbornik predavanj. 2000 Sept 22; Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Sekcija zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester reševalcev pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije; 2000: 113-25.
 • Fink A. Kaj je dispečerska služba v zdravstvu. In: Posavec A, Fink A, eds. Strokovni seminar – Dispečerstvo v zdravstvu: zbornik predavanj. 2001 Maj 8; Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Sekcija zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester reševalcev pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije; 2001: 3-15.
 • Grmec Š, Posavec A, eds. Strokovni seminar Zastrupitve v predbolnišničnem okolju: zbornik predavanj. 2002 April 17; Maribor, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester-reševalcev; 2002.
 • Fink A. Poškodbe in imobilizacija hrbtenice. In: Klančar S, et al., eds. Strokovni seminar – Poškodbe in mobilizacija hrbtenice: zbornik predavanj. 2003 April 4; Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov urgentne medicinev pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije; 2003:  90-110.
 • Fink A. Selektivna imobilizacija hrbtenice. In: Bručan A, et al., eds. Urgentna medicina : izbrana poglavja 2003 : zbornik predavanj.  2003 Junij 11 – 14; Portorož, Slovenija. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino; 2003.
 • Posavec A, ed. Strokovni seminar Nujna stanja v ginekologiji in porodništvu ter porod na terenu: zbornik predavanj. 2003 April 12; Gorišnica, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester-reševalcev; 2003.
 • Posavec A, ed. Strokovni seminar Predbolnišnična obravnava urgentnega internističnega bolnika: zbornik predavanj. 2003 Nov 21 – 22; Postojna, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija  reševalcev v zdravstvu; 2003.
 • Posavec A, ed. Strokovni seminar Predbolnišnična obravnava urgentnega nevrološkega bolnika: zbornik predavanj. 2004 Nov 19; Laško, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija  reševalcev v zdravstvu: 2004.
 • Fink A. Slabosti, prednosti, izzivi in nevarnosti dispečerstva v zdravstvu v Sloveniji. In: Bručan A, et al., eds. Urgentna medicina : izbrana poglavja : zbornik predavanj Dvanajstega mednarodnega simpozija o urgentni medicini. 2005 Junij 15 – 18; Portorož, Slovenija. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino; 2005: 348 – 87.
 • Grmec Š, Kupnik D, eds. Akutna stanja: znamenja, simptomi, sindromi, diferencialna diagnoza in ukrepanje: zbornik predavanj in algoritmov ukrepanja: 2. strokovni seminar z mednarodno udeležbo. 2005 Okt 6 – 8; Maribor, Slovenija. Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Center za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino; 2005.  
 • Posavec A, ed. Strokovni seminar Predbolnišnična obravnava nujnih stanj pri otrocih: zbornik predavanj. 2005 Maj 12 – 13; Bovec, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija  reševalcev v zdravstvu; 2005.
 • Štromajer D, et al., eds. Strokovni seminar Življenjsko ogrožen pacient: nujni ukrepi: zbornik predavanj. 2005 Okt 6 – 7; Terme Čatež, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci; 2005.
 • Polič M, ed. Psihološki vidiki nesreč. Ljubljana: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo; 1994. 
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:

Študent mora za pristop na klinično prakso izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. ZN; 
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B; 
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo.


Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na kabinetnih vajah
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)