Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 90
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 180
Nosilec predmeta: Gordana Lokajner, predavateljica
Sedina Kalender Smajlović, predavateljica
Letnik: 2. letnik

 

Okulistika

 

Kontaktne ure predavanja: 10
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: Gordana Lokajner, predavateljica
Sedina Kalender Smajlović, predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • mag. Mojca Urbančič, predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Semester: Zimski
Jezik:

Slovenski

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Znanje in razumevanje:

 • poznavanje zgradbe in funkcije očesa ter vidnega sistema,
 • poznavanje osnovnega pregleda očesnega bolnika,
 • poznavanje najpomembnejših očesnih bolezni, diagnostičnih postopkov in zdravljenja,
 • prepoznava nujnih stanj in ustrezna prva pomoč,
 • posebnosti zdravstvene nege očesnega bolnika.
Obvezna literatura:
 • Gračner B. Oftalmologija: učbenik za študente Visoke zdravstvene šole. Maribor: Visoka zdravstvena šola; 2003.  
Priporočljiva literatura:
 • Nendl T. Razvoj zdravstvene nege na Očesni kliniki v Ljubljani. Obzor Zdr N 2002; 36: 135-42.
 • Kolar G. Pravočasno odkrivanje in sledenje diabetične retinopatije s pomočjo slikanja očesnega ozadja. Zdrav Vestn 2002; 71: Supl.II: 103-4.
 • Blažič M. Vloga medicinske sestre v očesni diagnostiki. Obzor Zdr N 2000; 34: 227-31.
 • Blažič M. Uporaba laserja in priprava bolnika na laserski poseg pri očesni terapiji. Obzor Zdr N 2004; 38: 352-5. 
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 •  pisni izpit (100%)